Uzun Hasan Kimdir

Uzun Hasan Kimdir, Uzun Hasan Hakkında Bilgi

Uzun Hasan devleti büyük bir impara­torluk haline getirmiş, kuvvetli bir devlet düzeni kurmuş, ordusunu kuvvetlendirmiş­tir.

Uzun Hasan 1472’de Osmanlılar’a karşı yaptığı ilk seferde önce başarılı olmuş­sa da, sonradan çekilmek zorunda kalmış­tır. 1473’de Anadolu’ya yaptığı ikinci se­ferinde, Otlukbeli’nde Sultan Fatih Meh­med tarafından kesin bir yenilgiye uğra­tılmıştır.

Uzun Hasan’dan sonra oğlu Sultan Ha­lil saltanata geçmiş, bir yıl sonra kardeşi Yakup tarafından öldürülmüştür. Yakup Bey diğer prenslerin ayaklanmalarını bas­tırmayı, bozulan güveni sağlamayı, ülke için bir tehlike olan Erdebil şeyhi Haydar Safevî’yi ortadan kaldırmayı başarmıştır. Gürcistan’a ve Mısırlılar’a karşı (1480) ba­şarılı sseferlerde bulunmuş, düzen ve gü­venliği yeniden kurmuştur,

Yakup’tan sonra Bay-Sungur, sonra Uzun Hasan’ın torunu ve Maksut’un oğlu Rüstem, saltanata geçmişlerdir. Rüstem, iç ayaklanmaları bastırmıştır; ancak II. Ba- yezid’in damadı Göde Mehmed komuta­sındaki Osmanlılar’a yenilmiş ve öldürül­müştür (1496).

Göde Mehmed, egemenliği sağlamak için, Akkoyunlu beylerini ortadan kaldırma­ya başladığından, kısa bir zaman sonra bü­yük bir ayaklanma ile karşılaşmış ve öldü- rülmüştür.-Bundan sonra Akkoyunlu Dev­leti iç kargaşalar ile üçe bölünmüştür. Bu­nun üzerine tehlikeli bir iç savaş başgös- termiş, Akkoyunlu ülkesi baştan başa yı­kılmış, ileri gelen beylerin birçoğu ölmüş­tür. Bu suretle 1501’de ülke, Irak, Fars ve Kirman bölgeleri Murad’a, Azerbaycan, Er- ran ve Diyarbakır dolayları da Elvend’e verilmek üzere paylaşılmıştır.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.