Temsil Heyeti Nedir Nerede Kurulmuştur

Temsil Heyeti Nedir, Temsil Heyeti Neden Oluşturulmuştur

Temsil Heyeti, Erzurum ve Sivas kong­relerinde kurulan derneklerin yönetim ve yürütme kurulları. 23 Temmuz 1919’da açı­lan Erzurum Kongresi’nde kurulan Şarki Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’nin merkezî yürütme kurulu olan Temsil Heyeti şu kişilerden oluşuyordu: Mustafa Kemal (Atatürk) Paşa, Hüseyin Rauf (Orbay) Bey, İzzet Bey, Raif Efendi, Servet Bey, Şeyh Fevzi Efendi, Bekir Sami Bey, Sadullah Efendi ve Hacı Musa Bey. Bu Heyet-i Temsiliye ancak 18 gün görev yaptı. Sivas Kongresi’nde (4-11 Eylül 1919) bütün ulusal direniş örgütlerinin birleştirilerek Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Ce­miyeti’nin kurulmasıyla, Erzurum’da oluş­turulan cemiyetle birlikte onun Heyet-i Temsiliye’si de son buldu.

Yeni cemiyetin Heyet-i Temsiliye’si şu kişilerden oluşmuş­tu: Mustafa Kemal Paşa, Hüseyin Rauf Bey, İzzet Bey, Raif Efendi, Servet Bey, Şeyh Fevzi Efendi, Bekir Sami Bey, Sadul­lah Efendi, Hacı Musa Bey, Kara Vasıf Bey, Mazhar Müfit (Kansu) Bey, Ömer Mümtaz Bey, Hüsrev Sami (Gerede) Bey, Hakkı Behiç (Bayiç) Bey, Ratipzade Musta­fa Bey ve Refet (Bele) Bey. Bu Temsil Heyeti, Ankara’da 23 Nisan 1920’de Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılması­na değin Kurtuluş Savaşı’nın yönetim ve karar merkezi olarak görev yapmıştır. Kongrelerde çizilen sınır ve amaçlar çerçe­vesinde her türlü önemli, siyasi ve idari kararı almaya yetkili kılınan bu organlara, durum gerektirdiğinde “geçici yönetim” ku­rulmasına karar verme ve bunun için gerekli yöneticileri seçme yetkisi de verilmişti. Si­vas’ta kurulan cemiyetin Heyet-i Temsiliye’ si zaman zaman genişletilmiş toplantılar da yaparak ulusal hareketin örgütlenmesi, İs­tanbul Hükümeti ile ilişkiler, bürokrasinin yönetilmesi ve birtakım genel kuralların ve yasakların konması gibi çeşitli alanlarda önemli ve bağlayıcı kararlar aldı. Bu yönüy­le hem karar, hem de yönetme ve yürütme organı işlevini gördüğünden, gerek o dö­nemde, gerek daha sonra pek çok yerli ve yabancı yazar tarafından “fiili hükümet”, “geçici hükümet”, “kamu selameti komite­si” vb adlarla nitelendirilmiştir. Bir süre kurul olarak toplantılarına ve çalışmalarına devam eden Heyet-i Temsiliye’nin sonraları toplanma olanağı bulamaması üzerine, Mustafa Kemal Paşa Temsil Heyeti adı­na karar alıp imzalama yoluna gitti. Heyet-i Temsiliye’nin, buyrukları dinlenen ve ülkenin geleceği konusunda belirgin programı olan bir siyasal odak olarak ortaya çıkışı İstanbul Hükümeti’ni de zor durumda bıraktı. Kurtuluş Savaşı örgütlenmesini en­gellemeye çalışan Damat Ferit Paşa Hükü- meti’nin istifa ederek yerine Heyet-i Temsiliye’ye daha ılımlı yaklaşan Ali Rıza Paşa Hükümeti’nin kurulmasında ve Osmanlı Meclis-i Mebusam’nın son kez toplanmasın­da Temsil Heyeti’nin büyük katkıları oldu.

Mustafa Kemal’in 27 Aralık 1919’da Anka­ra’ya gitmesinden sonra, Temsil Heyeti’nin karargâhı da bu kente taşındı. TBMM’nin toplanmasıyla Heyet-i Temsili­ye’nin varlığı sona erdi.Temsil Heyeti Nedir Hakkında Bilgi Aktardık. Temsil Heyeti Nerede Kurulmuştur bilgisi.

1 yorum

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.