Öğretmenlerin 2013 İl Dışı Atama Sonuçları

Öğretmenlerin 2013 İl Dışı Atama Sonuçları
 • 01.07.2013

Geçtiğimiz yıl il dışı yer değiştirme dönemi öğretmenler açısından bir hayli sıkıntılı geçmişti. Yeni eğitim sistemine geçişin getirdiği sıkıntıları il dışı atama döneminde öğretmenler de çekmişti. Hatırlanacağı üzere mayıs ayında yapılması gereken iller arası yer değiştirme işlemleri temmuz ayında yapılmıştı.  Bu yıl da durum değişmedi ve 2013 yılında il dışı atamaları ne zaman ve nasıl yapılır ? 2013 il dışı atama takvimi yayınlandı.

Sonuçlar Bugün Açıklanıyor ….

İl Dışı Atama Sonuçları İçin Tıklayın

Öğretmenlerin 2013 İller Arası İsteğe ve Zorunlu Çalışma Yükümlülüğüne Bağlı Yer Değiştirme Başvuruları İçin tıklayınız.

Kontenjan Bilgileri İçin Tıklayınız

 MEB'den iller arası yer değiştirme duyurusu

Öğretmenlerin 2013 yılı iller arası isteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirmeişlemleri 06/05/2010 tarihli 27573 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim BakanlığıÖğretmenlerinin Atama ve Yer DeğiştirmeYönetmeliği hükümleri de dikkate alınarak aşağıda belirtilen açıklamalar doğrultusunda yapılacaktır.

1- a. Zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamlayan, zorunlu çalışma yükümlülüğü olmayan veyabundan muaf tutulan öğretmenlerden, 31 Aralık2013 tarihi itibarıyla bulundukları ilde en az 3 (üç) yıllık çalışma süresini tamamlayacaklar, iller arasında yer değiştirme isteğinde bulunabilirler.

b. 06/05/2010 tarihinden önce 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmenliğe başlayıp 06/05/2010 tarihinden sonra KPSS puanı ile kadrolu öğretmenliğe atananlardan sözleşmeli öğretmenlikte geçen süreleri dahil olmak üzere bulundukları ilde 3 (üç) yıllık çalışma süresini tamamlayanlar da yer değiştirme isteğinde bulunabilecektir.

c. Başvuruların son günü itibarıyla adaylıkları kaldırılmış olmak kaydıyla istemeleri halinde; sağlık ve eş durumu özrü nedeniyle zorunlu çalışma yükümlülüğü ertelenmiş olanlar ile birinci, ikinci ve üçüncü hizmet alanlarında görev yapan zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenler, zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarına yer değiştirme başvurusunda bulunabilirler. Bu kapsamdaki öğretmenlerde bulunduğu ilde 3 yıllık çalışma süresi aranmaz, bunlardan tercihlerine atanamayanlar, bulundukları yerde görevlerine devam ederler.

ç. Dördüncü, beşinci ve altıncı hizmet alanlarında görevli zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenlerden bulunduğu ilde 31/12/2013 tarihi itibarıyla 3 (üç) yılını dolduranlar, il içinde veya iller arasında zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarına yer değiştirme isteğinde bulunabilirler.

d. 2012 ve 2013 yılında il içinde veya iller arasında yer değişikliği yapıldıktan sonra farklı sebeplerle Bakanlığımızca eski görev yerine iade edilenlerin eski ve yeni görev yerlerindeki hizmet süreleri birlikte değerlendirilir.

2- İl dışı yer değişikliğine başvuracak öğretmenlerin hizmet puanlarının hesabında, yer değiştirme başvurularının son günü esas alınır.

3- Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görevli öğretmenler, 15 Eylül 2013 tarihine kadar kadrolarının bulunduğu eğitim kurumuna dönmek kaydıyla, yer değiştirme hakkından yararlanabilir. Bunlardan en geç 15 Eylül 2013 tarihi itibarıyla atandıkları eğitim kurumunda göreve başlamayanların atamaları iptal edilecektir.

4- Yurt dışında görevlendirilenler ile aylıksız izinli olan öğretmenlerden, 15 Eylül tarihine kadar, yurt dışı görev süresinin veya aylıksız izinlerinin sona ereceğini belgelendirenler, diğer şartları da taşımak kaydıyla yer değiştirme başvurusunda bulunabilirler. Bu kapsamda yer değişikliği gerçekleştirilen öğretmenlerden, en geç 15 Eylül 2013 tarihi itibarıyla atandıkları eğitim kurumunda göreve başlamayanların atamaları iptal edilecektir.

5. a. 06/05/2010 tarihinden sonra öğretmenliğe atanlardan birinci, ikinci ve üçüncü hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarında görev yapan ve Bakanlık öğretmenlik kadrolarında ilk göreve başlama tarihi esas alınarak 15 Eylül 2013 tarihi itibarıyla 3 (üç) yıllık çalışma süresini tamamlamış veya tamamlayacak öğretmenlerden, zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanında hiç görev yapmamış ya da eksik hizmeti 6 aydan fazla olanlar, zorunlu çalışma yükümlülüklerini yerine getirmek üzere il içinde veya iller arasında dördüncü, beşinci ve altıncı hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarına tercihleri doğrultusunda atanacaklardır. Tercihlerine atanamayanlar, alanlarında norm açığı bulunan eğitim kurumlarına hizmet puanları da dikkate alınarak atanacaktır. Bu kapsamda olup da talepte bulunmayanların ataması ise re’sen yapılacaktır.

b. Başta eğitim kurumu müdürlükleri olmak üzere ilçe ve il milli eğitim müdürlükleri, yukarıda belirtilen 3 (üç) yıllık çalışma süresini doldurmaları nedeniyle bu yıl zorunlu çalışma yükümlülüğüne tabi tutulacak öğretmenlerin tespit ve takibini yaparak yer değiştirme başvuru formu doldurmasını sağlayacaktır. Başvuru formu doldurmayanların formları eğitim kurumu müdürlüklerince doldurularak onaylanacaktır.

Zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenlerin tespitinde ihmali görülen yöneticiler hakkında gerekli yasal işlemler yapılacaktır.

c. Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin 33 üncü maddesinde sayılan mazeret halleri kapsamında mazeretlerinin devam ettiğini belgelendiren öğretmenlerin zorunlu çalışma yükümlülükleri talepleri halinde ertelenecektir.

ç. Bu kapsamda, 3 (üç) yıllık sürenin hesabında sözleşmeli öğretmenlik ve asker öğretmenlik dahil, öğretmenlerin kadrolarının bulunduğu ilde, fiilen öğretmen olarak çalıştıkları süreler dikkate alınacaktır. Aylıksız izinli olarak geçirilen süreler ile eğitim kurumları dışında Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında çalışılan süreler ise 3 (üç) yıllık sürenin hesabında dikkate alınmayacaktır.

d. 06/05/2010 tarihinden önce 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmenliğe başlayanlardan 06/05/2010 tarihinden sonra KPSS puanı ile kadrolu öğretmenliğe atananlar, zorunlu çalışma yükümlülüğünden muaf tutulacaktır.

e. Birinci, ikinci ve üçüncü hizmet alanında görev yapan zorunlu çalışma yükümlüsü

öğretmenlerden eşi aynı ilin farklı ilçesinde (büyükşehirlerde büyükşehir belediye sınırları dışında) ya da başka bir il’de görev yapanlar, istemeleri halinde zorunlu yer değiştirme başvurusunda bulunmayabilecektir. Bu durumda bulunan öğretmenler eşinin bulunduğu yere 2013 özür durumundan yer değiştirme döneminde yer değiştirme isteğinde bulunacaktır.

Bunlardan özür durumundan yer değiştirme döneminde eşinin yanına yer değiştirme isteğinde bulunmayan ya da atama isteğinde bulunmasına rağmen ataması yapılamayanlar, Bakanlıkça zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarına atanacaktır.

f. Zorunlu çalışma yükümlülüğüne ilişkin diğer hususlarda, Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri esas alınacaktır.

6. Soruşturma sonucu başka “il”e atanan öğretmenler, yeni görevlerine başladıkları tarihten itibaren 3 (üç) yıl geçmeden daha önce görev yaptıkları “il”e yer değiştirme isteğinde bulunamaz.

7. a. Yer değiştirme sonucu farklı illere atanan öğretmen eşlerden, görev yerinden ayrılmadan atamasını iptal ettiren, eş durumu özrüne bağlı yer değiştirme döneminde eşinin bulunduğu il’e; aynı ilin farklı ilçelerine atananlar ise, atandıkları yerde göreve başladıktan sonra, il içi özür durumuna bağlı yer değiştirme döneminde yer değiştirme başvurusunda bulunabilir.

b. Öğretmen eşlerden yalnızca birinin yer değiştirme şartlarını taşıması ve iller arasında atamasının yapılması halinde, diğer eş özür durumuna bağlı atama döneminde eş durumundan yer değiştirme isteğinde bulunabilir. İller arasında isteğe bağlı ataması yapılan eş, aynı atama döneminde ayrıldığı il’e eş durumundan atama başvurusunda bulunamaz.

8. İsteğe bağlı olarak iller arasında görev yeri değiştirilen öğretmenlerden eşleri kamu kurum ve kuruluşlarında eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı dışında çalışanlar, atamalarının yapıldığı tarihten sonra oluşan özür durumları hariç, aynı atama döneminde ayrıldıkları il’e atama başvurusunda bulunamaz.

9. 2013 yılı il içi yer değişikliği döneminde ataması yapılan öğretmenler, iller arası yer değiştirme başvurusunda bulunamaz.

10. Başvurular, http://mebbis.meb.gov.tr veya http://ikgm.meb.gov.tr adreslerinde yer alan Elektronik Başvuru Formu doldurulmak suretiyle yapılacaktır.

Elektronik Başvuru Formu dışında bir belgeyle veya posta yoluyla yapılan başvurular; gerekli şartları taşımayan başvurular; gerçeğe aykırı bilgi ve belgeyle ya da istenilen bilgileri uygun biçimde işaretlemeden yapılan başvurular ile Elektronik Başvuru Formu imzalanmadan ve onaylanmadan yapılan başvurular geçersiz sayılacak; geçersiz başvurulara dayalı yer değiştirmeler iptal edilecektir.

Yer değiştirme sürecinde yapılan işlemlerle ilgili olarak gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğretmenler ile gerekli kontrolleri yapmadan bu başvuruları onaylayan sorumlular hakkında yasal işlem yapılacaktır.

Sırasıyla okul, ilçe ve il millî eğitim müdürlükleri yöneticileri, yer değiştirme iş ve işlemlerinin yürütülmesinden, başvuruların onaylanması ya da reddedilmesinden görevli, yetkili ve sorumludur.

11. Başvuru Formu’nun doğru ve eksiksiz doldurulmasından başvuru yapan öğretmen sorumludur. Öğretmenler, başvuruların onay işlemleri tamamlanmadan eğitim kurumu yöneticiliklerinden belgeye dayalı bilgi düzeltme talebinde bulunabilirler; bilgi düzeltmesi yaptıran öğretmenler, süresi içinde yeniden başvuru yapabilirler; ancak başvurunun il milli eğitim müdürlüğünce onaylanmasından sonra hiçbir surette düzeltme yapılamaz.

12. İller arası yer değiştirme başvurusunda bulunan öğretmenlerden görev yaptığı il/ilçe dışında bulunanlar, her türlü iletişim aracıyla kadrosunun bulunduğu okul müdürlüğünü bilgilendirmek suretiyle başvurularının onaylanmasını isteyecek; okul yöneticileri de süresi içinde başvuruları onaylayacaklardır. Başvurusu onaylanan öğretmenlere ait Başvuru Formu’nun çıktısı okul müdürlüklerince öğretmenlere göreve başladıklarında imzalattırılacaktır.

13. Başvurular, sırasıyla eğitim kurumu, ilçe ve il millî eğitim müdürlüklerince onaylandıktan sonra geçerlilik kazanır. Başvurular, başvurunun yapıldığı veya izleyen gün içinde eğitim kurumu müdürlüklerince; eğitim kurumu müdürlüğünün onayını takip eden gün ise, ilçe ve il milli eğitim müdürlüklerince onaylanacaktır. Son gün yapılan başvuruların onay işlemleri, aynı gün tamamlanacaktır.

14. Müstakil müdürlüğü bulunmayan okullarda görevli öğretmenler ile kadroları il/ilçe millî eğitim müdürlüklerinde bulunan öğretmenler başvurularını kadrolarının bulunduğu il/ilçe millî eğitim müdürlüklerine yapacaklardır.

15. Öğretmenler, yer değiştirme başvurusundan, görevli olduğu eğitim kurumu ya da kadrosunun bulunduğu il/ilçe millî eğitim müdürlüğüne dilekçe vermek suretiyle başvuru süresi içinde vazgeçebilir. Bu başvurular elektronik ortamda iptal edilir.

16. İller arasında yer değişikliği başvurusunda bulunan öğretmenler, aynı ya da farklı illerden, en çok 25 eğitim kurumunu tercih edebilir. Bu tercihlerine atanamama ihtimaline karşılık öğretmenlere, 26 ncı seçenek olarak bir il’i daha tercih etme hakkı verilecektir. Ancak 25 eğitim kurumu tercihi tamamlanmadan 26 ncı seçenek işaretlenemeyecektir.

Öğretmenler, başvurularında belirttikleri tercihlerine atanamamaları hâlinde 26 ncı seçenek olarak kendilerine sunulan bir il’e daha atanmayı isteyip istemediklerini de belirteceklerdir.

Tercihlerine atanamayan öğretmenlerden 26 ncı seçeneği işaretleyenler, yalnızca

tercih ettiği ildeki boş kalan kontenjanlara hizmet puanı üstünlüğü esasına göre bilgisayar kurasıyla atanacaktır.

17. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenlerinden İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Bölümü mezunları ilkokullar ile ortaokulları; İngilizce öğretmenleri ise, ilkokullar ile diğer okulları tercih edebilecektir.

18. Bilişim Teknolojileri öğretmenlerinden matematik-bilgisayar, istatistik-bilgisayar bilimleri, bilgisayar teknolojisi/bilgisayar teknolojisi ve bilişim sistemleri, bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmenliği ile bilgi teknolojileri bölümü mezunları ise, mesleki ve teknik liseleri tercih edemeyecektir.

19. Fen liseleri ve sosyal bilimler liselerinin bütün alan öğretmenleri ile güzel sanatlar ve spor liselerinin görsel sanatlar/resim, müzik ve beden eğitimi öğretmenleri tüm eğitim kurumlarını; ilgili mevzuatına göre Anadolu liselerine atanan öğretmenler ise fen liseleri ile sosyal bilimler liselerini de tercih edebileceklerdir.

Güzel sanatlar ve spor liseleri dışındaki eğitim kurumlarında görevli görsel sanatlar/resim, müzik ve beden eğitimi öğretmenlerinden, geçmişte güzel sanatlar liselerinde görev yapmış olanlar da güzel sanatlar ve spor liselerini tercih edebilecektir.

20. Bilim ve sanat merkezlerinde halen görev yapan öğretmenler ile geçmişte bilim ve sanat merkezlerinde görev yapmış olanlar, bilim ve sanat merkezleri ile diğer eğitim kurumlarını tercih edebilecektir.

21. Yer değiştirmeler, öğretmenlerin tercih ettiği eğitim kurumlarındaki norm kadro açığı dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğü esasına göre yapılacaktır. Hizmet puanlarının eşitliği hâlinde öncelik, öğretmenlikteki hizmet süresi fazla olana verilecek; eşitliğin bu durumda da sürmesi hâlinde bilgisayar kurası ile atama yapılacaktır.

22. Görev yerinden ayrılmamış olmak kaydıyla, yer değiştirmeler tamamlandıktan sonra Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nde belirtilen özür durumlarından birinin oluşması hali hariç, isteğe bağlı yer değiştirme kapsamında görev yeri değiştirilen öğretmenlerin yer değişiklikleri iptal edilmeyecektir.

Ataması iptal edilenlerden görev yerine atama yapılanlar, il içinde alanlarında ihtiyaç duyulan diğer eğitim kurumlarına valiliklerce atanacaklardır.

23. Başvurulara ilişkin tereddütler öncelikle ilçe/il millî eğitim müdürlüğünce giderilecek, bu aşamada giderilemeyen tereddütler yetkililerce Bakanlığa bildirilecektir. Yukarıdaki açıklamalarda yer almayan hususlarda Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri esas alınacaktır.

24. İller arası yer değiştirme başvuruları 19-24 Temmuz 2013 tarihleri arasında alınacak, atamalar ise 26 Temmuz 2013 tarihinde yapılacaktır.

İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü

Öğretmenlerin 2013 il dışı yer değiştirme kontenjanları geçen yıl gibi bol olur mu bunu norm kadrolar açıklandığı zaman daha net konuşabiliriz. Bizler il dışı yer değiştirme takviminde meydana gelen değişiklikleri ve bu değişiklik sonrası oluşan yeni tablo hakkında son durumları öğretmen arkadaşlarımız aktarmaya devam edeceğiz.

2013 İl Dışı Yer Değiştirme Takvimi, Öğretmenlerin İl Dışı Atamaları 2013

Eokul-meb.com

 

 

ZİYARETÇİ YORUMLARI
 1. nazife dedi ki:

  zorunlu hizmet yükümlüsüydüm eş durumundan tayin istedim atandığım okul zorunlu hizmete girmiyo şu an boşanıyorum. eski görev yerime tayin isteyebilir miyim

 2. ERKAN dedi ki:

  il dışı atamada özur ve eş atamasıda geçerlimidir yoksa daha sonramı yapılacaktır

  1. minikkus dedi ki:

   cevabını alamadığımız bir soru maleseffff :(

  2. alp dedi ki:

   ağustos ayında

 3. hayrettin dedi ki:

  Merak ettiğim bir konu var il dışı Mebsis başvuru ekran sayfası tayin isteyebilen ya da isteyemeyen herkese açılır mı. Böyle bir durumda başvuru yapılsa herhangi bir sıkıntı yaşanır mı daha sonrasında?

  1. alp dedi ki:

   3 yılını dolduranlara yani sizin tabirinizle isteyebilene açılır. (31 aralık itibariyle) Başvuru yapıp kaydettiyseniz bir de onay aşaması var.okul müdürü,ilçe ve il.onay olmadıysa geçersiz sayılır.

 4. sibel dedi ki:

  2010 aralık ayında eş durumundan il içi tayin isteyip geldiğim okuldan boşanma sebebiyle il dışı tayin isteyebilirmiyim yada ne yapayım?Artık o ile geri dönemem….

  1. muzzy dedi ki:

   boşanma nedeniyle başka bir ile tayin isteyemezsiniz eskiden vardı böyle durum ama şimdi böyle bir özür grubu maalesef yok

 5. Adem AYDIN dedi ki:

  2005’de Kayseri Pınarbaşı ilçesine atandım ve halen sınıf öğretmeni olarak çalışmaktayım. 121 puanım var. Fethiyeliyim ve Görünen o ki memleketime ancak ve ancak emekli olunca giderim:( Ailemden bu kadar uzakta olduğuma mı yanayım. Her memleketime gidişte katettiğim 1000km yol çilesi ve masraflarıma mı yanayım. 10bin nüfuslu kasaba ayarında bir ilçede monotonluk içinde yaşadığıma mı.. Fethiye gibi bir yerde büyüyüpte o coğrafyanın hazzından yoksun ve iklimiyle tamamen zıtlıkları yaşayıp beden ve ruh sağlığımın bozulmasına mı veeeee en can alıcı nokta ise sınıf öğretmenlerinin tayin işlerinin zorluğundan dolayı özel hayatlarında yaşadıkları sıkıntılara mı? sıraladıkça sıralanır bunlar ki mesleğimizin icrasında yaşadığımız sıkıntılara hiç ama hiç değinmiyorum bile. Aileme ve kendime çok ama çok kızıyorum bu mesleğe yöneldiğim için. Mesleğimi seviyorum vicdanım ve inançlarım doğrultusunda elimden geleni yapıyorum,yapmayada devam edeceğim. Fakat biz bunları haketmedik. Söyleyecek tek şey var Allah yar ve yardımcımız olsun. Allah herkesin gönlüne göre ve herkese hayırlısını versin inşallah.

 6. esra dedi ki:

  merhaba arkadaşlar bu yıl 11 eylül itibariyle göreve başladım eş durumundan istedığim yere gidebilir mıyım bizi eetkılıyor mu

  1. gülüstan dedi ki:

   merhabalar bende 11 eylulde atandım eş durumundan gıtmek ıstıyorum benım bıldıgım kadarıyla özel sektorse gıdebılıyoruz

 7. Durna TELLİ dedi ki:

  İl dışı isteğe bağlı öğretmen tayinleri kesin olarak ne zaman açıklanacak.Çok merak ediyorum Lütfen bilen birisi bana cevap versin Teşekkürler.

 8. adaş dedi ki:

  kızlarım hastalandıklarında gecelerce başlarında nöbet tutup uykusuz okula gittiğim oldu. izin yok, kendim hasta olmadığım için rapor da alamadım. aylardır büyük sıkıntılar çekiyorum. okulun bulunduğu çevre , kendi özel hayatımdaki sıkıntılar vs. bütün bunları yazmamın tek sebebi okuduğum yorumlarda bulunduğu yerden sıkıldığını ve yer değişikliği istediğini yazan arkadaşlar… ayrıca benden çok çok daha zor şartlarda görev yapan meslekdaşlarım var, küçük büyük ellerinden hürmetle öperim… demem o ki, bu kadar zor şartlarda görev yapana dahi sahip çıkılmıyor, sıkıntısı giderilmiyor, üç çocuk beş çocuk isteniyor.. doğana nasıl bakılacak kimsenin umurunda değil, kadınlar iş bırakmasın deniyor, en ufak bir kolaylık sağlanmıyor. kimseye canı sıkıldı diye tayin hakkı sunmazlar.

 9. adaş dedi ki:

  6 yıllık öğretmenim. İstanbul’da görev yapıyorum ancak,bir köy okulundan farksız… manzara dağ taş ve olmazsa olmazımız keçiler… ulaşım sıkıntılı. Türkiyenin her yerinden göç etmek zorunda kalmış ve gelip buralara yerleşmiş, son derece yoksul insanlar.. öğretmeni tehdit edeni de var, döveni de.. kan davasının güdüldüğü aileler de… daha saymadığım bir sürü sıkıntı… Özel hayatıma gelince: Eşim başka ilde görev yapıyor, burada hiç kimsem yok. bir buçuk ve üç buçuk yaşında iki kızım var.

 10. Tesbitci dedi ki:

  Arkadaşlar bizim il dışına çıkamama nedenimiz ÜCRETLİ öğretmenlik(Vekil öğretmenlik).Onlara ayrılan kadro yüzünden, okullarda boş kontenjan görünmüyor Çok uzun yıllar vekil öğretmenlik yaparak ,bu meslekten emekli olmuş insanlar tanırım. Şehir ve ilçe merkezlerindeki nerdeyse bütün okullarda ücretli öğretmen olduğunu göreceksiniz.

  1. hayta dedi ki:

   saçmlama ücretli öğretmenden dolayı kadro boş görünürmü

 11. pınar dedi ki:

  merhaba ben 2013 şubat atamasında eş durumundan memleketime geldim ama tayinim çıkar çıkmaz ücretsiz izne ayrıldım,fakat okulum yine çok uzakta ,maduriyetim devam etmekte.haziranda görev başı yapacağım,ağustosta tekrar tayin isteyeblrmym bulunduğumuz yerde 3 sene çalışma şartı var diyorlar yada öncesinde haziran ayında alan değişikiği mi yapsam bilemiyorum ,teşekkürler

 12. sude dedi ki:

  arkadaşlar ben 4 yıllık anaokulu öğrtmnym..42 puanm var. il dışı yazsam gelir mi acaba?

 13. afraa dedi ki:

  arkadaşlar ben yalvaçta 3 yıldan fazladır kadrolu olarak okulöncesinde çalışıyorum antalya istesem çıkabilirmi puanım 45 50 gibi

  1. sude dedi ki:

   afraa meslektaşım sende mi benim gibi bulunduğun yerden sıkıldın? :(

  2. gürol dedi ki:

   Gelme ihtimali yüksek, ama kesin değil tabi.

  3. serpil dedi ki:

   ramazan hatice savaş okulu var okulun çalışma koşullarını sevmeyebilirsin engelli çocuklarla çalışacaksın ama okul öncesine açarlarsa kadro gidebilirsin belki pek isteyen olmaz ..

 14. yavuz dedi ki:

  il dısı tercih yaparsam ve çıkarsa öğrenim ozründen yer değiştiremiyormuyumm ?

  1. oğuz dedi ki:

   Merhaba arkadaşlar eşim 4 yıllık öğretmen il dışı tayin istiyoruz,süreç nasıl işliyor kura yerlerı mı açılıyor bu konulara çok yabancıyım bilgilendirirseniz sevinirim,saygılarımla

 15. yavuz dedi ki:

  merhaba eğitim özrü olacak mı olmayacak mı kımın ne dediği belli değil var mı aslını bilen birde il dışı istedikten sonra öğrenim özrü isteyebiliyormuyuz il dısı olursa öğrenim ozrü istenilmiyor mu :? teşekkürler

 16. Mavi dedi ki:

  Dışarıdan okuyan biriyim. Yazdığınız tüm yorumları okudum. Bu ne seviyesiz konuşma tarzı bu ne terbiyesizlik ya! Siz öğretmen misiniz şimdi? Bizim çocuklardan şikayetçi olunur hep şimdi anladım genelin eğitim kalitesi neden düşük. E çocuklara rehber olmak lazım. Rehberi karga olanın… devamını biliyorsunuz.

  1. ayşe dedi ki:

   sayın MAVİ
   Yorum yapmadan önce empati kursaydınız keşke.13 yıldır ailemden uzağım,babam felç geçirdiğinde,annem anjio olduğunda yanında olamadım.Çocuklarım hasta olduğunda komşulara emanet ettim,evde yanlız bırakarak okula gittim.Halbuki dayısı olanlar bu sıkıntıları yaşamıyorlar.Bunca sıkıntıya isyan etmek hata mı? memleketinde olanların aileleri hep yanında ve destekçisi.Şimdi kalkıp 2 kişinin 2 olumsuz lafı dolayısıyla hemen işi eğitim kalitesine getirdiniz.Unutmayın ki çocuk ilk eğitimini ailesinde alır,sonra okul arkadaşlarından alır,sosyal çevresinden alır.Öğretmen davranışlarında veya başarısından dolayı zaten okul müdürleri ve eğitim denetmenleri tarafından değerlendiriliyor.Uygun hareket etmeyenler cezalandırılıyor.Öğretmeni eleştirmek yargılamak başka kimsenin haddine değil.Deve kendi eğrisini görmez yılana boynun eğri dermiş

  2. Ali İhsan dedi ki:

   Hocam duygularıma tercüman olduğunuz için teşekkür ederim. Ben 5 yıldır yılda 30 hizmet puanı veren bir köyde görev yapıyorum. (bunun anlamı su yok, elektrik giderse 1 2 güne gelir, en yakın ilçe 57 km, okul sobalı ve sobayı ben yakıyorum sadece 2 öğretmeniz, birleştirilmiş sınıf vs..) Burası Kars Sarıkamışın bir dağ köyü. Çocuklar ilk geldiklerinde Türkçe bile bilmiyorlar ama okul bittiğinde hiçbiri bu kadar seviyesiz değil. yazıklar olsun size verilen emeğe. yazıklar olsun bizim burada döktüğümüz alın terine. Yazıklar olsun her türlü imkana sahipken, imkansızlık nedir bilmezken, yaptığınız şu şikayetlere. Atanamayan onbinlerce aday varken elindekinin kıymetini bilmeyip hep bana diyene.. Siz öğretmenseniz ben değilim. Ben öğretmensem siz nesiniz…

  3. ela dedi ki:

   merhaba arkadaslar , ayse hocam agzına saglık.
   sayın mavi;
   haddınızı bilin siz kimsinizkı böyle bir üslup kullanıyorsunuz terbiyesiz diye nitelendirdiğiniz insanlar sizin gibi kaba ve hakaret dolu cümleler kurmasmış. sizin kaliteniz ne ki insanların kalitesini ölçüyorsunuz . eğitiminiz neki öğretmenleri sorguluyorsunuz sizin dışardan okuyan biri olmanız çok normal bu mantıkla umarım yeterli olmuştur.

   1. ulaş dedi ki:

    çok iyi ela hanım siz öğretmenler kendinizi bir şey zanneder olduğunuz için be eğittiğiniz nesil bu ülkeyi bu hale getirdi.önce kendinize bakın ve tahlillerinizi yapınki başkaların ailelerini ve eşlerine …..

  4. faruk dedi ki:

   Şimdiye kadar eğitime yeteri önemi veren ne bir hükümet ve bakan gelmedi zaten eğitime yeteri önem verilseydi senin gibi gereksizler yetişmezdi.

 17. eda dedi ki:

  merhaba, öğretmenliğimin 2. yılı okulum 12 puan zorunlu hizmet görevim dolayısıyla tayin isticem, mayısta il dışı istenirse aylık puan mı göz önünde bulundurulur 10 fln mı alırız acaba, ve lise matematikte 20 puanla istanbul gelir mi? ne dersiniz.ayrıca zhb için en mantıklısı ist gibi görünüyor, kendimi ateşe mi atıyorum acep ://

  1. seyhan dedi ki:

   merhaaba hocam bende 1,5 yıldır urfadayım 18 puanla ıstanbul zorunlu hızmet ıstıyecegım gecen yıl 16 puanlarla gıdenler var…

 18. canan dedi ki:

  Istanbul bu sene kacla alir acaba 170 le gidebilir miyim ki?

  1. sinem dedi ki:

   hocam bende ist. duşunuyorum puanım 240

 19. berna dedi ki:

  Arkadaşlar.. yıllık öğretmenin zorunlu hizmete başvurmak istiyorum. Malum stajerliğim kaldırıldı. Başvurular ne zaman açılır bir de çıkar mı?

  1. mkzk dedi ki:

   hocam daha zamanı var 20sinden sonrayı beklerin derim

 20. ozge dedi ki:

  5 yıllık kadrolu branş öğretmeniyim.istanbul da bir lisede çalışıyorum.eşime boşanma davası açtım.çekişmeli bir boşanma sürecine girdik ve benim 3 aylık bir bebeğim var.yaşadığımız evi terk etmek zorunda kaldığımda istanbulda gidecek bir yerim olmadığı için şehir dışına ailemin yanına gitmek istiyorum.şuan doğum iznindeyim.benim bu sıkıntılı durumum gözönünde bulundurularak tayin isteme hakkım varmı?nezaman nereye nasıl müracat etmeliyim?teş. ederim

  1. recep dedi ki:

   hoca hanım bu üzülerek söylemeliyim ki bu durumunuz özür gruplarından birine uymuyor. bulunduğunuz okulda ne kadar kaldığınız önemli normal tayin için. bende bu yüzden isteyemiyorum. eskiden son görev ilinde 3 yıl gerekiyordu şimdi ise geçen yıl ki klavuzda son okulda 3 yıl denildi. bu yüzden isteyemeyebilirsiniz. Birde özür dilereyek bişey söyleyeceğim, oturduğumuz evi terketmek zorunda kaldım yazmışsınız çocuğunuzda küçükmüş ve doğum iznindesiniz, durum biraz vahim göründü. kalacak yer konusunda ve maddi manevi destek olmak isterim kabul buyurursanız.

   1. halit dedi ki:

    ”hizmetin gereği’ diye il çinde başka bir yere kadrolu gönderebiliyorlar .

   2. yexego dedi ki:

    bir erkekten bir bayana gelebilecek ne kadar seviyesiz ve şüphe uyandırıcı mide bulandırıcı bir tekliftir bu..

    1. recep dedi ki:

     yaklaşımım gayet seviyeli midenizin bulanması da sizin mide durumunuzla ilgilidir. yoksula yolda kalmışa müşkül durumda olana yardım etmek istemem midenizi bulandırıyorsa siz gerçekten aynaya bir bakın

     1. yexego dedi ki:

      sen gerçekten çok pişkin arsız bir adamsın Allah yoksulu muhtacı sizin gibi zalimlerin eline düşürmesin..

  2. fatma dedi ki:

   özge hocam güvenlikten dolayı eşinizden ayrı bir şehire tayin isteyebilirsiniz..Rabbim yardımcınız olsun…

  3. nurhan dedi ki:

   Aynı ilde en az üç yıl çalışma zorunluluğu vardı. Benim bildiğim aynı okul da 3 yıl çalışma zorunluluğu yok. Eğer yeni bir yasaysa bu durum baya kötü oldu…

   1. halit dedi ki:

    doğru diyosunuz aynı okulda 3 yıl il içi için geçerli il dışı için farklı okullarda da olsa 3 yıl tamamsa il dışı başvurulur

    1. halit dedi ki:

     Zorunlu çalışma yükümlülüğü bulunmayan, bu yükümlülüğünü tamamlayan ya da bu
     yükümlülükten muaf tutulan öğretmenler ile sağlık ve eş durumu özrü nedeniyle zorunlu
     çalışma yükümlülüğü ertelenmiş öğretmenlerden bulundukları ilde 15 Eylül tarihi itibarıyla
     en az 3 (üç) yıl süreyle fiilen öğretmen olarak görev yapmakta olanlar iller arasında yer
     değiştirme başvurusunda bulunabileceklerdir.

     1. recep dedi ki:

      aynı okulada 3 yıl il dışı içinde zorunluluk olduğu için gidemedim geçen yıl

  4. afirat dedi ki:

   hoca hanım öncelikle geçmiş olsun durumunuz. atama ve yer değiştirme yönetmeliğinin 32. maddesinin 1/b bendi sizin durumla ilgili bulunduğunuz ilin mülkü amirine kabul ettirmeniz gerekmektedir. bu konuda genelikle sorun çıkarmazlar. ”b) Özel hayatını etkileyen olumsuz nedenlere bağlı olarak görevini verimli biçimde yerine getirme imkânı kalmadığı o ilin en üst mülkî amirince yapılacak değerlendirme sonucu görev yerinin değiştirilmesi rapor ile teklif edilenler, ”

  5. mstf dedi ki:

   öğretmenler olarak hiçbir saygı hak etmiyoruz. bayanlar eğitimden çekilmedikçe eğitim her zaman kötüye gitmeye mahkum. atanana kadar yırtınırsınız atandıktan sonra yok ben bayanım, yok ben köyde yapamam, yok eş tayini, yok doğum izni, yok sürekli rapor…dersleri boş geçen çocuklarımıza yazık,ağlayan, annesiz büyüyen çocuklarınıza yazık, en kötü aile en iyi kreş ve yuvadan daha iyidir. Çocuklarınıza dünyalık rahat sağlayayım derken hem dünyalarını hem ahiretlerini mahvediyorsunuz. Bakın bunu sinirimden değil şefkatimden, sizi ve çocuklarınızı sevdiğimden söylüyorum: Baklava yerine kuru ekmek yiyin, marka yerine ihtiyacı alın böyle de yaşarsınız, ölmezsiniz, zaten dünya rahat yeri değil, ömür bitmedikçe şikayetimiz hiç bitmeyecek. ama çocuklarınızı sevgiyle, şefkatle büyütün, hiçbir eğlence çocuk için annesinden daha mutluluk verici değildir. Bugün siz onları eğlensinler diye kreşe atarsanız hayat boyu size isyankar olup sonunda onlar da sizi huzur bulun diye huzurevine atacaklardır. Unutmayın ki kadının en değerli olduğu mekan yuvasıdır. Kadın yuva dışında eşya gibidir. Paragrafın başında sarf ettiğim cümleler şefkatten kaynaklanan öfkeden kaynaklanmaktadır. Kendini tehlikeye atan yavruya önce annesi kızar ama şefkatinden…hakkınızı helal edin

   1. mrtkla dedi ki:

    helal olsun

   2. mrtkla dedi ki:

    daha nasıl anlatılabilir

 21. cenk dedi ki:

  Arkadaşlar okullar boş bile olsa torpilliler ve ders ücreti karşılığı olanlarla bunları doldurup bu okulları tayine açmıyorlar. İzmir de böyle çalışan binlerce vekil öğretmen var.
  Suç meb in

  1. nihat dedi ki:

   Evet, öyledir. Peki Cenk, ne yapalım o zaman; tayin istemeyelim mi?

   Ortaya olumsuz bir realiteyi atmışınız ama bunu bize niçin söylediğinizi ya da ne yapmamızı önerdiğinizi de bilmek isteriz. Bu haliyle söylediğiniz sadece can sıkar, umutları bitirir. Bunu yapmayın. Hele de atama öncesi şu dönemde!

 22. ali kara dedi ki:

  Benim bir sorum olacak bilenlerden yardım istiyorum. Aday öğretmenim ve norm fazlası oldum. Tercih yapmam söylendi.Zorunlu hizmet yapıyordum fakat tercih edebileceğim zorunlu hizmete uygun bir okul yoktu mecburen zorunlu hizmet dışına geldim. Tekrar ne zaman zorunlu hizmet bölgesine tayin isteyebilirim? Teşekkürler

 23. dragon dedi ki:

  Ben biyoloji öğretmeniyim 21 yıldır İzmir olmuyor. Eşim de kimya öğretmeni olduğu için cezalandırılıyoruz. Birimiz bakkal bile olsaydık 10 kez gitmiştik İzmir’e. Bazı arkadaşlar bakıyorum da bol keseden sallıyorlar. Branşçılar çok tayin olmuş da falan da, sevsinler. Hangi gezegen de yaşıyorsunuz. Ben 5 milyonluk bir ilden bahsediyorum. Ve bu il biyolojiye ve birçok brsanşa kapalı.

 24. halim dedi ki:

  bende bu sene hem il dışı hemde il içi tayin isteyecektim fakat il içi önce isteniyormuş çıkmazsa il dışı isteniyormuş burada bir yanlışlık yok mu? Bence önce ildışı tayin istenilir çıkmazsa il içi istenir doğrusuda budur.istemediğin bir okulda

  1. İNCİ dedi ki:

   kESİNLİKLE KATILIYORUM..ÖNCE İLDIŞI İSTENMELİ SONRA İL İÇİ..

  2. nadir dedi ki:

   katılıyorum önce ildışı sonra iliçi

  3. yexego dedi ki:

   kesinlikle katılıyorum SAÇMALIK !

 25. Selcen dedi ki:

  20 yıllık öğretmenim puanım 300 civarında Konya merkezdeyim , akşehir’e gitmek istiyorum. geçen yıl istedim ama çıkmadı. bu yılda mı mümkün olmaz acaba?

  1. sedef hedef dedi ki:

   el insaf.sen doğunun köylerine gitmemişsin.konya akşehire çokmu uzak tayin çıkmadı diye yakınıyorsun.

   1. baysec dedi ki:

    Sanane sedef hocam herkesin durumu farklı farklı uzakmış yakınmış doğuya gitmemişsin.Başka meslek gruplarının öğretmeni aşağılaması bitti şimdide biz bizi aşağılayalım. Sananeeeeee.

  2. berna dedi ki:

   Valla hocam ben de Akşehirdeyim..2 yıldır burda görev yapıyorum Bence tekrar düşünün ben de bir an önce burdan kaçmak istiyorum

   1. serdar dedi ki:

    ne gibi sorunlarla karşılaştınız hocam merkez de mi köyde misiniz.ben de akşehir e tayin isteyeceğim bu dönem.paylaşırsınız bizimle sevinirim.

   2. oza dedi ki:

    Akşehir-Konya hattı neden becayiş düşünmüyorsunuz?

 26. suna dedi ki:

  23 yıllık sınıf öğretmeniyim…10 yılım zorunlu hizmet bölgelerinde geçti…çocuğum ilköğretimi bitirene kadar 6 okul değiştirmek zorunda kaldı…annem babam 70 yaşını geçti, beni çağırıyorlar…bende ise memlekete tayin çıkacağı umudu tükendi…eşimden sadece şunu istiyorum beni memleketime göm… Zorunlu hizmet yapmayan ,sahte eş durumundan tayin çıkaran,anlaşmalı boşanarak tayin çıkaran ,köy yolu görmeyen sınıf öğretmenlerine kısaca hakkımı yiyenlere asla helal etmiyorum..

  1. özgür dedi ki:

   bende helal etmiyorum.

 27. suna dedi ki:

  23 yıllık sınıf öğretmeniyim…10 yılım zorunlu hizmet bölgelerinde geçti…çocuğum ilköğretimi bitirene kadar 6 okul değiştirmek zorunda kaldı…annem babam 70 yaşını geçti, beni çağırıyorlar…bende ise memlekete tayin çıkacağı umudu tükendi…eşimden sadece şunu istiyorum beni memleketime göm… Zorunlu hizmet yapmayan ,sahte eş durumundan,boşanmadan tayin çıkaran ,köy yolu görmeyen sınıf öğretmenlerine asla helal etmiyorum..

  1. numan dedi ki:

   hocam bu kadar acındırmasak kendimizi. ”eşimden sadece şunu istiyorum beni memleketime göm… ” falan. dışarıdan okuyan bvirisi güler yani öğretmenlerin konuştuklarına bak..

   1. yexego dedi ki:

    dümbük sen ne anlarsın o insanın ne çektiğinden 23 YIL DİYOR !! dile kolay gel 2 yıl buralarda sürtte göreyim bi tarafından atma !

    1. atıf dedi ki:

     doğru söylüyosun sen sürttükten sonra psikolojin fena bozulmuş. kolay değil.

     1. zelöm dedi ki:

      bence kimse kendini acındırmıyor. bilgisayar başında oturup bu konuşulanları yorumlamak çok kolay. köy hayatı sizin dizilerde gördüğünüz gibi halkın sevgisini kazanmakla, şirin evinde yaşamakla geçmiyor. öğretmene değer verilen günler bitti. kimin sayesinde olduğu da şu yazılanlardan belli.

 28. eylül dedi ki:

  Bilgisi ya da tahmini olan varsa lütfen yazsın. Türkçe öğretmeniyim. 227 puan, İzmir’e tayin için yeterli olabilir mi?

  1. a25 dedi ki:

   çook komiksin sen,

   1. özgür dedi ki:

    sorduğun hata.çıkma ihtimali %1000

    1. dragon dedi ki:

     Benim 270 puanım var ve isgteyemedim bile.

     1. tarik dedi ki:

      Kapalı çünkü, isteyemezsin.

 29. azende dedi ki:

  ben 31.01.2011 de eş durumundan geldiğim okulumdan boşanma sebebiyle tayin istemek istiyorum bu mümkün mü

  1. didem dedi ki:

   ne yazıkki mümkün değil, gelecek sene il dışından isteyebilirsin

 30. saliha dedi ki:

  DEĞERLİ MESLAKTAŞLAR .ŞU TAYİNLER İL İÇİ VE İL DIŞI ,MAYIS SONU GİBİ BAŞLASA DA KARAR VERSEK YILLARCA ANADOLUYU DAĞ TEPE DOLAŞTIKTAN SONRA ARTIK ARZU ETTİGİM İLE GİDİP ORADA EMEKLİ OLMAK İSTİYORUM 27.YILA GİRERKEN ÇOK ŞEY Mİ …

 31. can dedi ki:

  merak ettiğim bu mayıs ayında mı başlayacak? yoksa tüm tayinleri ağustos ayına mı aldılar? böyle bir duyum var da.

 32. naz dedi ki:

  Biraz zor hocam. En az 300 puanınız olmalı…..

 33. hüseyin dedi ki:

  kontenjanlar gecen yılki gibi bol olurmu bunu norm kadrolar belirleyecek demişsiniz de… yalnız benm anlamadıgım zaten gecen yıl hiçbiryerde acık yoktuki kimse tayin isteyemedi.merak ettiğim bu agustos ayında yer değiştirebilecekmiyiz bari.ben 8 yıllk sınf öğr.yim.puanmda 190.adana mersin buraları isticem gelirmi.yani bu sene yer değiştirmeler biraz daha kolay olurmu?

  1. pinar dedi ki:

   nasıl kimse tayin isteyemedi arkadaşım? herkes kendi açısından bakıyor. dünya kadar branş öğretmeni yer değiştirdi geçen sene.

   1. numan dedi ki:

    geçem seneki il dışı atamalarda kontenjan uygulandığı için açık olan okulların yüzde 20 si bile açılmadı hocam yerdeğiştyirenlerin çoğu meb in 4+4+4 uygulamasında branş değişlikliğinden oldu. il dışı atama tarihinin belkide en az en vasat atamasıydı yani

    1. dragon dedi ki:

     Kesinlikle

    2. nadir dedi ki:

     keinlikle vasat evet

     1. pinar dedi ki:

      branşçılardan bahsediyorum ben. alan değişikliğinden önce yapılan il dışı atamadan bahsediyorum. branşçılar için tam bir fırsattı geçen seneki il dışı atamalar. sınıfçılar için aynı şey sözkonusu değildi. ama ben bundan bahsetmedm zaten.

   2. tarik dedi ki:

    Ha ha ha ne kadar komiksiniz. Kapalı iller nerelerdi? MANİSA, AYDIN, İZMİR MUĞLA. Kafamdaki tüm iller yani. Nasıl kocaman İzmir bi dolu branşa kapalı oluyor sizce. İyi niyet bunun neresinde. 3-5 Milyonluk ilde hiç mi emekli çıkmıyor? 20 Yıldır tayin istiyorum. Bazen de isteyemiyorum. Çünkü açmıyorlar. 21 yıldır aynı ilde branş öğretmeniyim. Ne yapmalıyım sizce?

 34. Yusuf dedi ki:

  Hocalarda çok güzel……………

  1. nadir dedi ki:

   sende birader

YORUM YAZ