Nicolaus Copernicus Kimdir

Google yine unutmadı. Nicolaus Copernicus bir diğer telaffuzuyla Kopernik’in yaş günü 19 Şubat. Bizler de Nicolaus Copernicus hayatı hakkında bilgiler vermek istedik. Nicolaus Copernicus kimdir, işte detaylar :

(Doğum tarihi 19 Şubat 1473, Torun – Ölüm Tarihi 24 Mayıs 1543, Frombork Frauenburg], Po­lonya), Yer’in kendi ekseni çevresinde dön­düğü, Güneş’in hareketli değil durağan olduğu ve Yer’in Güneş’in çevresinde do­landığı görüşüne dayalı gün merkezli (helyosantrik) evren modelini geliştiren Polonyalı astronomdur. Kopernik’in gün merkezli evren kuramı sonraki yüzyıllarda bilimi ve felsefe­yi derinden etkilemiş, modern bilimin gelişi­minde çok önemli bir adım oluşturmuştur.

nicolaus-copernicusVarlıklı bir tüccar olan babasını 10 yaşın­dayken yitiren Kopernik’in eğitimini dayısı Lucas Waczenrode üstlendi. 1491’de Krakow Üniversitesi’ne giren Kopernik bu kurumda üç (kimi kaynaklara göre beş) yıl öğrenim gördükten sonra 1497’de Bologna Üniversitesi’ne gitti. Bologna’da Yunanca, matematik ve Platon felsefesi okudu. Gide­rek astronomiye ilgisi artan Kopernik ilk astronomi gözlemini bu kentte gerçekleştir­di ve Aldebaran yıldızının Ay tarafından örtülmesini izledi (9 Mart 1497). Ermeland piskoposu Waczenrode’nin önerisiyle 1497’de Frombork kilise kuruluna seçilen Kopernik böylece yaşamı boyunca sürecek bir mali güvenceye kavuşmuş oldu. 1501’de Frombork’a döndü ve görevinden özel izin­le ayrılarak yeniden İtalya’ya gitti. Padova Üniversitesi’nde hukuk ve tıp öğrenimi gördükten sonra 1503’te Ferrara Üniversi­tesi’nde kilise hukuku doktora çalışmasını tamamladı. Aynı yıl ülkesine döndü, uzun süre dayısının danışmanı olarak görev yaptı, onun 1512’de ölmesinden sonra Frombork’a yerleşti. Burada katedral kurulu temsilciliği görevini yaşamı boyunca yürüttü, ayrıca hekim olarak da çalıştı.

Krakow ve Padova’daki öğrenimi sonu­cunda matematik, astronomi, tıp ve ilahi­yatta çağının bütün bilgilerine egemen olan Kopernik, 1497’den sonra yoğun olarak astronomiyle ilgilendi. Çok sayıda gözlem yapmadı, ama gerçekleştirdiği gözlemler Güneş, Ay ve gezegenlerin Yer’in çevresin­de izledikleri öngörülen yörüngelerin temel bileşenlerini yeniden hesaplamaya yetecek sayıdaydı. 1497-1529 arasında yaptığı 27 gözlemin sonuçlarını yayımladı; bunların dışındaki bazı gözlemlere ilişkin kayıtlan özel kitaplığındaki defterlerde bulunmuş­tur. 7. yüzyıl Bizanslı şair Theophylaktos’un bazı yapıtlarını dayısının isteği üzerine Yunancadan Latinceye çevirerek 1509’da ya­yımlayan Kopernik’in 1519-28 arasında yaz­dığı ve Polonya’nın bazı eyaletleri için para reformu konusunu inceleyen yapıtı ise an­cak 1816’da basılmıştır.

Nicolaus Copernicus (Kopernik), astronomi alanındaki çalışmala­rı ilerledikçe, Ptolemaios’un evren modeli­ne karşı giderek büyüyen bir kuşku duyma­ya başladı. Aslında aynı kuşkuyu başka bilginler de dile getirmişlerdi; Kopernik bu görüşlerden etkilenmiş olduğunu yapıtların­da belirtmiştir. Eski Yunan filozoflarının görüşlerinin bir bireşimi olmakla birlikte Ptolemaios’un özgün katkılarını da içeren bu model yer merkezli (jeosantrik) idi ve yörüngelerin çemberlerden oluştuğu görü­şüne dayanıyordu. 16. yüzyıla gelindiğinde Ptolemaios’un görüşleri astronomiye tü­müyle egemen olmuş, neredeyse bir dinsel inanç biçimine dönüşmüştü. Filozoflar ara­sında evrenin merkezinin Yer değil Güneş olduğunu öne sürenler de olmuş, ama bunların görüşleri kabul görmemişti. Gü­neş, Ay ve gezegenlerin devinimlerine iliş­kin gözlemlerin yer merkezli modele uygun­luğunu sağlamak amacıyla taşıyıcı çember ve ilmek kavramlarını ortaya atan Ptolema­ios’un sisteminde her gezegen ilmek olarak adlandırılan bir çember üzerinde dolanıyor, bu çemberlerin merkezleri de taşıyıcı çem­ber adı verilen büyük bir çember üzerinde deviniyordu. Böyle bir sistem, gezegenlerin gözlenen devinimlerinde ortaya çıkan dü­zensizlikleri, özellikle bunların görünürde bir halka çizerek geriye doğru devinmeleri olgusunu açıklayabilmek için gerekliydi. Ptolemaios’un sistemi gözlenen olguları açıklayabilmiş ve astronomlara gök olayları­nı önceden haber verme olanağını sağlamış­tı. Ama yüzyıllar geçip daha duyarlı gözlem­ler yapılmaya başlayınca gökcisimlerinin gelecekteki konumlarının bu modele göre hesaplanması giderek güçleşmiş ve model uygulanabilirliğini, sonuç olarak da çekicili­ğini yitirmişti.

Nicolaus Copernicus Hakkında Yorumlarınızı Aşağıdan Hemen Yazabilirsiniz …

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.