MEB Norm Fazlası Öğretmenlere İş Buldu

MEB Norm Fazlası Öğretmenlere İş Buldu

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa istinaden MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü 19.08.2014 Tarih ve 3450084 sayılı Genelge (2014/16) de;

a) İlgilinin isteği ve yeterlilikleri, norm kadro fazlası, işyeri tehlike sınıfı gibi hususlar göz önünde bulundurularak valiliklerce geçici görevlendirilmeleri yapılacaktır.

b) Valiliklerce tam zamanlı iş güvenliği uzmanı olarak görevlendirilecek olan öğretmenlerin norm kadro fazlası olmaları esastır. Bu durumda öğretmen olmaması halinde diğer personelden istekli olanlar görevlendirecektir. Bu şekilde görevlendirilenlere herhangi bir ek ödeme yapılmaz.

c) İş güvenliği uzmanı olarak görevlendiren öğretmenlerin ücretleri “Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar” çerçevesinde karşılanır.

d) Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu’nda ödenek tahsis edilmesi halinde, kısmi zamanlı görevlendirmelerde, 6331 sayılı Kanun 8’inci maddesinin 7’nci bendine göre ayda 80 saate kadar mesai saatlerine bağlı kalmak kaydıyla, çalışabilecekleri toplam saatlere göre mevcut görevlerinin dışında çalışanlar görevlendirilir.

6331 nolu İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunun 8. Maddesinin 7. Bendinde ise; “Kamu kurum ve kuruluşlarında ilgili mevzuata göreçalıştırılan işyeri hekimi veya işgüvenliği uzmanıolma niteliğini haiz personel, gerekli belgeye sahip olmalarışartıyla asli görevlerinin yanında, belirlenençalışma süresine riayet ederekçalışmakta olduklarıkurumda veya ilgili personelin muvafakati veüst yöneticinin onayıile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görevlendirilebilir.Buşekilde görevlendirilecek personele, görev yaptığıher saat için (200) gösterge rakamının memur aylık katsayısıileçarpımıtutarında ilaveödeme, hizmet alan kurum tarafından yapılır. Buödemeden damga vergisi hariçherhangi bir kesinti yapılmaz. Bu durumdaki görevlendirmeye ilişkin ilaveödemelerde, günlük mesai saatlerine bağlıkalmak kaydıyla, aylık toplam seksen saatten fazla olan görevlendirmeler dikkate alınmaz.” belirtilmektedir.

TÖS’ÜN KONUYA İLİŞKİN GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİ

Okullarda güvenli bir ortam oluşturabilmek için; bina ve eklentilerinin güvenli olması ve ortamda bulunan; idareci, öğretmen, memur, işçi ve öğrencilerin de iş güvenliği hususunda eğitim alması gerektiğinden, MEB Genelgesi bu açıdan yetersizdir. Çalışanların yanında öğrencilerin de hesaba katılması gerekmektedir.

Okullarda kurulacak İş Sağlığı Güvenliği Kurulunda görev alacak kişilerin kimlerden oluştuğu, kaç kişinin görev alacağı ile iş sağlığı ve hijyen alanında uzman görevlendirilmesinin ne şekilde yapılacağı unutulmuştur. İş yeri hekimleri Kurulda yer alacak mıdır?

Genelgede ayrıca; “Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu’nda ödenek tahsis edilmesi halinde” ibaresi kabul edilemez.

İş kazalarının okulda yaşanmaması için MEB bir an önce bu yönetmeliği iptal etmelidir. Buna bağlı olarak okullarda iş güvenliği uzmanı istihdam etmelidir.

Dikmen ONAT

Genel Başkanı