MEB Hızlı Yargı Usulü

T.C.
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Hukuk Müşavirliği

Sayı : 14168703/10.01/4167964 – 24/09/2014

Konu: Hızlandırılmış Yargılama Usulü

6552 Sayılı, İş Kanunu ile Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun, 11.09.2014 tarihli 29116(mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

İlgili Kanunun 96. madde hükmü ile; 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’na 20/A madde hükmünden sonra gelmek üzere 20/B madde hükmü eklenmiştir.

Değişikliğe konu 20/B madde hükmü;

“7. Milli Eğitim Bakanlığı ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan merkezi ve ortak sınavlar, bu sınavlara ilişkin iş ve işlemler ile sınav sonuçları hakkında açılan davalara ilişkin yargılama usulünde:

a) Dava açma süresi on gündür.

b) Bu Kanunun 11 inci maddesi hükümleri uygulanmaz.

c) Yedi gün içinde ilk inceleme yapılır ve dava dilekçesi ile ekleri tebliğe çıkarılır.

ç) Savunma süresi dava dilekçesinin tebliğinden itibaren üç gün olup, bu süre bir defaya mahsus olmak üzere en fazla üç gün uzatılabilir. Savunmanın verilmesi veya savunma verme süresinin geçmesiyle dosya tekemmül etmiş sayılır.

d) Yürütmenin durdurulması talebine ilişkin olarak verilecek kararlara itiraz edilemez.

e) Bu davalar dosyanın tekemmülünden itibaren en geç on beş gün içinde karara bağlanır. Ara kararı verilmesi, keşif, bilirkişi incelemesi ya da duruşma yapılması gibi işlemler ivedilikle sonuçlandırılır.

f) Verilen nihai kararlara karşı tebliğ tarihinden itibaren beş gün içinde temyiz yoluna başvurulabilir.

g) Temyiz dilekçeleri üç gün içinde incelenir ve tebliğe çıkarılır. Bu Kanunun 48 inci maddesinin bu maddeye aykırı olmayan hükümleri kıyasen uygulanır.

ğ) Temyiz dilekçelerine cevap verme süresi beş gündür.

h) Danıştay evrak üzerinde yaptığı inceleme sonunda, maddi vakalar hakkında edinilen bilgiyi yeterli görürse veya temyiz sadece hukuki noktalara ilişkin ise yahut temyiz olunan karardaki maddi yanlışlıkların düzeltilmesi mümkün ise işin esası hakkında karar verir. Aksi halde gerekli inceleme ve tahkikatı kendisi yaparak esas hakkında yeniden karar verir.

Ancak, ilk inceleme üzerine verilen kararlara karşı yapılan temyizi haklı bulduğu hallerde kararı bozmakla birlikte dosyayı geri gönderir. Temyiz üzerine verilen kararlar kesindir.

ı) Temyiz istemi en geç on beş gün içinde karara bağlanır. Karar en geç yedi gün içinde tebliğe çıkarılır.

2. Milli Eğitim Bakanlığı ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan merkezi ve ortak sınavlar, bu sınavlara ilişkin iş ve işlemler ile sınav sonuçları hakkında açılan davalarda verilen yürütmenin durdurulması ve iptal kararlan, söz konusu sınava katılan kişilerin lehine sonuç doğuracak şekilde uygulanır.’1‘ şeklinde düzenlenmiştir.

Madde hükmünden de anlaşılacağı üzere Bakanlığımız ile ÖSYM tarafından yapılacak merkezi veya ortak sınavlar, bu sınavlara ilişkin iş ve işlemler ile sınav sonuçlan hakkında açılan davalarda hızlandırılmış yargılama usulü benimsenmiştir.

Buna göre; düzenleme kapsamında açılan davalarda Müşavirliğimizce Bakanlığımız birimlerinden istenilen bilgi ve belgelerin en kısa zamanda temin edilerek ivedilikle müşavirliğimize gönderilmesi gerekmektedir.

Bilgilerinizi ve gereği rica ederim.

Hayati CANKALOĞLU
Bakan a.
I. Hukuk Müşaviri

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.