Ladik nereye bağlı

Ladik nereye bağlı, Ladik nerede

Ladik, Karadeniz Bölgesi’nde, Samsun iline bağlı ilçe ve ilçe merkezidir. Yüzölçümü 558 km2 olan Lâdik ilçesi doğu ve güneyde Amasya ili, batı ve kuzeybatı­da Havza, kuzeyde de Kavak ilçeleriyle çevrilidir.

Samsun ilinin güney kesiminde yer alan ilçe topraklarının kuzey ve doğusunu Canik Dağlarının batı uzantıları, güneyini ise dorukları ilçe sınırları dışında kalan Karaömer Dağı ile Amasya Akdağı’nın kuzey uzantıları engebelendirir.. Birbirine koşut uzanan bu dağlar arasında tektonik kökenli bir çökün­tü alanı bulunur. Bu çöküntü alanının en çukur kesiminde Lâdik Gölü yer alır. ilçe topraklarının sularını bu gölden çıkan ve ilçe sınırları dışında Yeşilırmak’a katılan Tersakan Çayı toplar. İlçe halkı geçimini tarımdan sağlar. Yetişti­rilen başlıca bitkisel ürünler şeker pancarı, buğday, arpa ve mısırdır. Az miktarda baklagiller, ayçiçeği, elma ve şeftali yetişti­rilen ilçede hayvancılık da yapılır. Şeker pancarı üreticiliğine bağlı olarak sığırcılık gelişmektedir. İlçede bir yapay tohumlama istasyonu ve bir boğa deposu vardır. Bol miktarda turna ve alabalığın yaşadığı Lâdik Gölünde tatlı su balıkçılığı yapılır. İlçede halı ve kilim dokumacılığı yaygındır. Şifalı maden sularıyla ünlü olan ilçedeki Lâdik Kaplıcası’ndan çıkan maden sularının sı­caklığı 36°C’dir.

Lâdik Ovasında bulunan höyüklerde yapı­lan araştırmalar, ilçe alanındaki ilk yerleş­melerin Tunç Çağında (İÖ 3500-1000) ku­rulduğunu gösterir. İÖ 3. yüzyılda İlgaz Dağı yöresinde kurulan Pontus Krallığı’nın sınırlan içinde kalan Lâdik yöresinde, öteki Laodikeia’lardan ayırmak için Laodikeia Pontika adıyla anılan antik bir kent vardı. Kent, Pontus Krallığı’nın yıkılmasından sonra Roma, 395’ten sonra da Bizans yöne­timine girdi. Bir süre Kubadoğulları tara­fından yönetildi, 1418’de Osmanlı toprakla­rına katıldı. 19. yüzyıl sonlarında Sivas vilayetinin Amasya sancağına bağlı bir kaza merkeziydi. Bu dönemde de Anadolu’daki öteki Lâdik’lerle karışmaması için Amasya Lâdiki adıyla anılıyordu.

İlçenin orta kesiminde kurulmuş olan ka­saba, küçük bir yerleşmedir. Lâdik, il merkezi Samsun’a 77 km, Sivas-Samsun demiryolu üzerindeki istasyona da 16 km uzaklıktadır. İlçedeki başlıca tarihsel yapı­lar kasabadaki saat kulesi ile Lâdik Gölü kıyısındaki İkizari Kalesi ve bir saray kalıntısıdır. Lâdik Belediyesi Cumhuriyet’ten önce ku­rulmuştur.

1 yorum

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.