Klinik Psikoloji Nedir

Klinik psikoloji nedir kısaca

Klinik psikoloji, psikolojinin, akıl ve ruh hastalıklarının tanı ve tedavisiyle ilgili dalıdır.

Klinik psikoloji çalışmaları başlıca üç aşa­mada gerçekleştirilir. Bunlar psikolojik tanı, psikoterapi ve araştırmadır. Tanıda, özellikle kişiye belirli bir zaman dilimi içinde verilen psikolojik testlerin uygulanış biçimi ve yorumlanması önem kazanır. Ayrıca tanıya yönelik olarak kişiyle karşı­lıklı konuşma gibi daha esnek yöntemler de uygulanır. Psikoterapide ise farklı yaklaşım­ların ürünü olan birçok yöntem vardır; ama son yıllarda, hasta için uygun görülen birden çok tekniğin kullanıldığı eklektik bir yaklaşım ağırlık kazanmıştır. Günümüzde çoğu klinik psikolog, eskiden yalnızca psiki­yatrların uyguladığı psikanalize yönelmiştir. Testlerin geçerliliğinin sınanması, tedavi sürecinde kişide ortaya çıkan değişikliklerin incelenmesi, tedavi sonuçlarının değerlendi­rilmesi, akıl ve ruh hastalıklarına yol açan nedenlerin araştırılması, klinik psikolojide­ki başlıca araştırma konularıdır.

Hastanelerle kliniklerde çok sayıda klinik psikolog, akıl ve ruh hastalıklarının önlen­mesi ve tedavisine yönelik hizmet vermek­tedir. Hekimler ve sosyal hizmet görevlile­riyle klinik psikologlar arasındaki işbirliği­nin niteliği, hizmet kurumunun yapısına ve amaçlarına göre değişiklik gösterir. Bu durum özellikle psikoterapi söz konusu olduğunda geçerlidir. Özellikle davranış tedavisine ağırlık veren kurumlarda klinik psikologlara daha çok iş düşerken, bazı kurumlarda da yalnızca psikiyatrlar görev yapar. Tedavinin hangi uzmanın sorumlulu­ğunda olduğu konusu, ruh sağlığıyla ilgili kurumlarda en temel tartışmalardan biridir.

Klinik psikolojinin bir başka uygulama alanı da sanayidir. Ruhsal sorunlarının çö­zümünde işçilere yardımcı olmak, yöneticile­re, çalışma yaşamından kaynaklanan geri­limlerin ve işçilerle iletişimde karşılaştıkları güçlüklerin giderilmesinde danışmanlık yapmak, sanayi kuruluşlarında çalışan kli­nik psikologların başlıca görevleridir. Klinik psikologlar ayrıca, yargı sürecinde rol oyna­yan psikolojik etkenlerin değerlendirilmesi amacıyla mahkemelerde, hapishanelerde, orduda, okullarda görev yapar, bazıları ders verir ve küçük bir bölümü de özel terapi ve danışmanlık hizmetlerini yerine getirir. Bunların tümü, aynı zamanda araştırma da yapmaktadır. Klinik Psikoloji tanımı ve amaçları çalışmaları hakkında bilgi aktardık.

1 yorum

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.