Kanuni Hakim Güvencesi Ne Demek

Değerli takipçilerimize bu makalemizde kanuni hakim güvencesi nedir, kanuni hakim güvencesi ne demektir konusunda bilgi vereceğiz

Kanuni hakim güvencesi, kişilerin, önce­den genel olarak kurulmuş, görev ve yetki­leri yasayla belirlenmiş mahkemeler tarafın­dan yargılanmasını öngören ilke. Kanuni hakim güvencesi ancak olağan yargılamayla, başka bir deyişle sanığın ken­disine yüklenen suçu işlemesinden önce kurulmuş bir yargı makamının önüne çıka­rılmasıyla sağlanabilir. Olağanüstü yargıla­ma ise, sanıklar ve eylemler belli olduktan sonra oluşturulan mahkemenin yaptığı yar­gılamadır.

Günümüz anayasaları kanuni hakim güvencesini temel hak ve özgürlükler çerçevesinde hukuk devletinin önemli bir ilkesi sayarak olağanüstü yargılamayı yasak­lama yoluna gitmiştir. Türkiye’de ilk kez 1876 Anayasası’nda yer alan kanuni hakim güvencesi ve olağanüstü mahkeme kurma yasağı 1924 Anayasası’nda da benimsendi. 1961 Anayasası “doğal hakim” (tabii hakim) ilkesini koyarak daha güvenceli bir sistem kurdu. 1971’de bu konuda yapılan anayasa değişikliği farklı bir düzenleme getirdi. 1982 Anayasası’nda da sürdürülen bu kurala göre, hiç kimse kanu­nen tabi olduğu mahkemeden başka bir merci önüne çıkarılamaz; bir kimseyi kanu­nen tabi olduğu mahkemeden başka bir merci önüne çıkarma sonucunu doğuran yargı yetkisine sahip olağanüstü merciler kurulamaz. Anayasada “tabii hakim” deyi­mi yerine “kanunen tabi olunan mahkeme” deyiminin konmasının nedeni, sıkıyönetim askeri mahkemelerinin anayasaya aykırılık­ları tartışmasına son vermek ve bu mahke­meleri anayasallaştırmaktır. 1982 Anayasa­sı, devlet güvenlik mahkemelerinin sıkıyö­netim döneminde sıkıyönetim mahkemesi olarak görev yapabilmelerine olanak sağla­makla, doğal yargıç ilkesi açısından daha az sakıncalı bir çözüm öngörmüştür.

1 yorum

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.