Kamu Tüzel Kişilikleri Nedir

Kamu Tüzel Kişilikleri Hakkında Bilgi

Kamu tüzel kişileri, yasayla oluşturulan ya da yasanın tüzel kişilik tanıdığı, kamu yararı amacına dönük insan ve mal toplulukları. Kamu tüzel kişileri büyük ölçüde kamu hukuku kurallarına tabi olmakla birlikte, idare hukukunun bugünkü gelişim aşama­sında artık bütün kamu tüzel kişilerinin mutlak ve her bakımdan kamu hukuku kurallarına tabi olması zorunlu değildir. Özellikle ekonomik ve toplumsal alanlarda kamu hizmeti gören kamu tüzel kişilerinin etkinlikleri kısmen özel hukuka tabidir. İdarenin etkinlik alanının hızla genişlemesi sonucunda, daha önce bütünüyle özel hu­kukun egemen olduğu alanlara kamu huku­kunun da girmesi, bu alanlarda kamu tüzel kişilerinin etkin olmasıyla ortaya çıkan bir olgudur.

En önemli kamu tüzel kişisi devlettir. Devlet şahıs topluluğu biçimindeki tüzel kişilerin en büyüğüdür. İdare hukuku açı­sından ele alındığında devlet, merkez yöne­timi ifade eder. Devlete ait çeşitli kamu hizmetlerini görmekle yükümlü olan bakan­lıklar birer tüzel kişi olmayıp, devlet tüzel kişisi adına etkinlik gösteren devlet organla­rıdır. Devletin dışındaki kamu tüzel kişileri il özel idaresi, belediye ve köy gibi kamu idareleri ile kamu kurumları ve kamu iktisadi teşebbüsleridir. Kamu kurumları klasik (genel müdürlük biçiminde) kamu kurumları (Karayolları Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü vb), bilimsel ve teknik kamu kurumlan (üniver­siteler, TÜBİTAK, TRT), sosyal nitelikli kamu kurumlan (Emekli Sandığı, Sosyal Sigortalar Kurumu, OYAK) ve meslek kuruluşu biçimindeki kamu kurumlarıdır.

Barolar, ticaret ve sanayi odaları, mimar ve mühendis odaları, tabipler odası). Kamu tüzel kişileri adına işlem ve eylem yapma yetkisi anayasayla ve yasalarla belli gerçek kişilere (cumhurbaşkanı, bakanlar, valiler, belediye başkanları) ve gerçek kişilerden oluşan kurullara (bakanlar kurulu, belediye meclisi, il genel meclisi, kamu kurumlarının yönetim kurulları) verilmiştir.

Kamu tüzel kişileri uzmanlık kuralına tabidir. Bu, tüzel kişinin etkinliğinin ve bu etkinliği yürütmek için dayandığı yetkilerin kuruluş yasalarında öngörülen amaçlarla sınırlı olması demektir. Kamu Tüzel Kişilikleri Nedir

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.