İstihkam nedir ne iş yapar

İstihkam nedir, İstihkam ne iş yapar

İstihkâm, askerî mühendislik olarak da bilinir, askerlikte, savunma amaçlı yapıların tasarım ve yapımı ile ulaşım ve iletişim hatlarının yapım ve bakımını kapsayan des­tek hizmetleri; bu hizmetleri yerine getiren muharebe sınıfı, düşman saldırısına karşı koymak amacıyla düzenlenmiş yer.

İstihkâmın örgütlü bir askeri hizmet olarak gelişmesi savaşın ortaya çıkardığı zorunlu­lukların bir ürünüdür. Tarih öncesi kale kalıntıları bu mesleğin ne denli eski olduğu­nun göstergesidir. IÖ 3. yüzyılda yapımına başlanan savunma amaçlı Çin Şeddi bu alandaki en görkemli yapılardan biridir. İstihkâmcının temel görevi askeri harekât­larda kullanılan sistem, düzenek ve yapıla- nn tasarlanması ve kurulmasıdır. Bu görev, tahkimat ve tahribat gibi özel muharebe hizmetlerinin yanı sıra haritacılık ve köprü yapımı gibi bayındırlık amaçlı projelerde de yararlanılan işlevleri kapsar. Bu işlevlerin çoğunun sistemli bir yapıya kavuşması Ro­ma İmparatorluğu dönemine rastlar. Roma istihkâmcıları kaleler, deniz üsleri, deniz fenerleri, köprüler ile mancınık ve koçbaşı gibi tahrip amaçlı düzeneklerin yanı sıra imparatorluğun fetihlerini hızlandıran ünlü yol sistemini gerçekleştirdiler.

Romanın yıkılması ve ardından ortaçağ kentlerinin gelişmesi, istihkâmcıların kul­landığı yapım ve yıkım tekniklerinin değiş­mesine yol açtı. İlk kez Norman kralı I. William’ın (Fatih) yaptırdığı bu döneme özgü kaleler temelde bir hendek ve dış duvarla çevrili bir tümsekten oluşur. Tüm­seğin üstünde askerlerin taşıdığı kütükler­den yapılmış sur ve burçlar yükselir. Bu temel tasarımın geliştirilmesiyle ortaçağın taştan yapılmış görkemli şatoları ortaya çıktı. Haçlılar fethettikleri yerleri mümkün olduğunca az sayıda askerle savunmak için zaptedilmesi son derece güç kaleler inşa ettiler. Bu şato ve kalelere saldıran orduların istihkâmcıları güçlü surları aşmak için tünel açma ve surları dövme gibi yöntemle­re başvurdular. Ama kuşatılan kalelerin düşmesini sağlayan etken, çoğu kez savunmacıların ikmal ve erzaktan yoksun bırakılmasıydı.

Rönesans döneminde ortaya çıkan patla­yıcı maddeler ve ateşli silahlar geleneksel istihkâm tekniklerinin üstünlüklerini tehdit eden yeni bir çığır açtı. Leonardo da Vinci ve daha birçok kişi bu buluşları askeri amaçlarla kullanmaya yönelik düzeneklerin yanı sıra su sistemi ve köprü yapımına da uyguladı. Bununla birlikte patlayıcı mad­delerin savunma sisteminde köklü bir deği­şikliğe yol açtığı 1800’lere değin, yeni kuşatma tekniklerini sur ve tahkimat dü­zenlemeleriyle alt etme çabası sürdü. Fran­sız istihkâmcı Sebastien Le Prestre de Vauban’ın (1633-1707) geliştirdiği istihkâm teknikleri, tahkimat tasarımına standart bir yapı kazandırarak Fransızların bu alanda 100 yıldan fazla süren bir üstünlük kurması­nı sağladı.

19. yüzyıldaki hızlı teknolojik gelişmeler ve savaşlar sonucunda, askeri harekâtlardaki rolü artan istihkâm hizmeti, askeri eği­timde de daha önemli bir yer edindi. 1748’de Fransa’da, 1812’de İngiltere’de is­tihkâm okulları kuruldu. ABD’de 1779’da Kara Kuvvetleri İstihkâm Birliği oluşturul­du; 1817’de ABD Askeri Akademisi’nin ders programına istihkâm da alındı. Yüzyılın teknolojik yenilikleri Amerikan İç Savaşı’ndaki çarpışmalarda geniş bir uygulama alanı buldu. İstihkâmcılar elek­trikli telgraf, gözetleme balonları, mayınlar ve torpidolar kullandılar. Topçu ve sahra donanımının taşınması kolaylaşırken, de­miryollarının stratejik önemi de arttı.

I. Dünya Savaşı, büyük çaplı istihkâm desteği gerektiren çatışmalar nedeniyle, askerlik sanatında eski ve yeni tekniklerin kaynaştırılmasını zorunlu kıldı. Cephe ileri­sindeki siperler, temelde 17. yüzyıldaki Vauban mevzileri örnek alınmakla birlikte elektrik enerjisi ve demiryolundan yararla­nan yaygın bir cephe gerisiyle destekleni­yordu. Geleneksel birçok görevi de sürdü­ren istihkâmcılar, nitrat ve toluenden olu­şan kuvvetli bir patlayıcı madde (TNT), zehirli gazlar, hava fotoğrafçılığı, telsiz, sanayinin geliştirdiği başka yeni ürünleri kullanma olanağını elde etti. İletişim ve havacılık gibi belli uzmanlık dallarındaki gelişmeler istihkâm hizmetinin genel uygu­lama alanını daha da karmaşıklaştırdı. ingi­liz istihkâmcıların Belçika’daki Messines Sırtında toprağa gömdüğü patlayıcı madde­lerin Almanlara 20 bin kişiye varan bir kayıp verdirmesi, yeni olanakların eski tekniklere sağladığı üstün gücün çarpıcı bir göstergesiydi. İki dünya savaşı arasındaki dönemde, Alman mühendis Fritz Todt’un tasarladığı Siegfried Hattı ve Fransa’daki Maginot Hattı gibi özenle hazırlanmış tahkimatlar yapıldı. II. Dünya Savaşı, askeri birliklerin ulaştığı yüksek hareket yeteneği karşısında bu savunma engellerinin yetersiz olduğunu ortaya koydu. Adolf Hitler’in mekanize birlikleri Maginot Hattı’nı çok kısa sürede yardı. İstihkâmcılar amfibik saldırıların ar­dından girişilen ileri harekâtlarda taşıma ve ikmal sistemlerinin kurulmasında önemli bir rol üstlendiler. Ağır tankların kullanılması, hızla kurulabilen ingiliz yapısı portatif Bailey köprüsü gibi yeni köprü kurma teknikle­rini gerektirdi. Hava çarpışmalarının şiddet­lenmesi ve savaşın gelişimini belirleyen bir boyut kazanması, istihkâm sınıfının can alıcı görevleri arasına havaalanı inşasını da kattı.

II. Dünya Savaşı’nm bütün dünyaya yayıl­ması haritacılığın önemini olağanüstü bir düzeye çıkardı. Geleneksel istihkâm teknik­leri daha önce tanınmayan arazilerdeki harekâtlarda zorlu sınavlar verdi. Bunun en ilginç örneği, Müttefikler’in Uzakdoğu’da inşa ettiği ikmal yoluydu. Toplam 770 km’yi bulan bu yol, Hindistan’da Ledo’dan başlayarak bataklıklar, ormanlar ve dağların arasından geçiyor ve Birmanya’da (bugün Myanmar) Mogaung’a ulaşıyordu. II. Dünya Savaşı aynı zamanda tarihin en büyük ve en yıkıcı istihkâm harekâtına sahne oldu. İlk atom bombasının geliştiril­mesini ve patlatılmasmı amaçlayan Manhat­tan Projesi’nin yürütülmesine 1942’de ABD Kara Kuvvetleri İstihkâm Birliği öncülük etti. Atom silahının saldırı teknolojisine sağladığı güç karşısında geleneksel tahkima­tın hiçbir uygulama değeri kalmadı. Böyle­ce nükleer stratejiye karşı savunmada misil­leme gücü ve daha fazla bilgi toplama kapasitesi öne çıktı. Günümüzde istihkâm sınıfının bu alandaki temel görevi, radar sistemlerinin yerleştirilmesi, hava ve füze üslerinin yapımı gibi işleri kapsamaktadır. Bu tür projeler uydu ve bilgisayar yardımıy­la son derece hassas keşif ve izleme teknik­lerini gerekli kılmıştır. İstihkâm sanatı kuramsal yöntemlerden çok, uygulama koşullarının belirlediği bir alandır. Sık sık askeri olmayan hizmetlerde de yararlanılan istihkâm sınıfının günümüz­de üstlendiği sivil görevler arasında deniz yataklarının ve uzayın keşfi, baraj ve ırmakların denetimi, doğal afetlerde sivil halka özel yardım sağlanması sayılabilir. İstihkam ne demek, istihkamın görevleri ne iş yapar konusunda bilgiler aktardık.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.