Hz. Ebubekir’in Hayatı

Hz. Ebubekir Hayatı

Ebubekir, Hz., asıl adı abdü’l-kâbe (d. 573 – ö. 23 Ağustos 634, Medine), ilk islam halifesidir. Hz. Muhammed’in ölümün­den sonra halifeliğe seçilerek Müslümanla­rın siyasal ve dinsel önderliğini üstlenmiştir.

Hz. Ebubekir Kureyş kabilesinin küçük bir kolundandı, İslam dinini kabul eden ilk erkek oldu. Müslüman olduktan sonra Hz. Muhammed ona Abdullah adını verdi. Ayrıca Atik, Sıddık, Yâr-i Gar sanlarıyla da anıldı. Varlıklı bir tüccardı, servetini din yolunda kullandı ve Müslüman kölelerin özgürlüğü için büyük fidyeler ödedi. Müslümanların yoğun baskılar sonucu Habeşistan’a (bugün Etiyopya) göç ettikleri dönemde Mekke’de Hz. Muhammed’in yanında kaldı. Haşimilerin Mekke’den uzaklaştırılması sırasında o da Mekke’den ayrıldı. Ama kısa süre sonra geri döndü ve oğlu Abdurrahman dışında bütün ailesiyle birlikte, 622’de Mekke’den Medine’ye göç eden Hz. Muhammed’e katıldı.

Müslümanlara düşman olan ve Be­dir Savaşı’nda (624) onlara karşı çarpışan oğlu Abdurrahman da bir süre sonra islam dinini benimseyerek Medine’ye göç etti. Medine çevresinde es-Sunh’a yerleşen Hz. Ebubekir, kızı Ayşe’yi Hz. Muhammed’le evlendirdi. Hz. Muhammed’in bü­tün savaşlarına katıldı. 630’da Tebük Seferi’nde Müslümanların sancağını taşıdı. 631’de Mekke’ye giden 300 kişilik hac kafilesinin başkanlığını yaptı. Bu dönemde sağlığı bozulan Hz. Muhammed Müslü­manlara namaz kıldırma görevini (imamlık) Hz. Ebubekir’e verdi. Bu görev devrini bir eğilim olarak değerlendiren İslam toplumu­nun ileri gelenleri, Hz. Muhammed’in ölü­münden sonra 8 Haziran 632’de Hz. Ebubekir’i halife seçtiler. Peygamberlik dışında Hz. Muhammed’in bütün görev ve yetkileri­ni üstlenen Hz. Ebubekir’le İslam tarihinde yeni bir dönem açıldı.

Emevilerin 661’de yönetimi ele geçirmelerine değin süren bu döneme Hulefa-i Raşidin ya da Dört Halife Dönemi denir. Hz. Ebubekir, iki yıl süren halifeliği sıra­sında Müslümanlıktan dönenlerle mücadele etti. Hz. Muhammed’in sağlığında ona bağ­lanarak Müslüman olan Arap kabileleri, Medine’nin merkeziyetçi siyasal sistemine karşı ayaklanmaya başladılar. Hz. Ebube­kir, zekât vermekten kaçınan ve yalancı peygamberlere bağlanmaya yönelen bu ka­bilelere karşı sert önlemler aldı. Mekke ve Medine dışındaki Müslümanların ayaklan­ma eğilimi içinde oldukları bu dönemde Usame’yi Suriye seferiyle görevlendirerek Hz. Muhammed’in amaçlarından birini ger­çekleştirdi. Sefer dönüşü Usame’yi Bedevi­ler üzerine gönderdi ve Zu’l-Kassa’da ayaklanmacıları ağır bir yenilgiye uğrattı. Daha sonra Halid bin Velid komutasında düzenle­nen seferlerle Tayy, Gatafan, Esed, Beni Hanife gibi Orta Arabistan kabileleri dene­tim altına alınarak Medine’ye bağlandı.

Hz. Ebubekir’in askeri başarıları, öteki komutanlarına Bahreyn ve Umman’daki ayaklanmaları bastırma olanağı verdi. İkrima ve el-Muhacir, Yemen ve Hadramut yeniden denetim altına alındı. Hz. Ebube­kir Arabistan’ı bir yıldan kısa bir sürede düzene koyduktan sonra Halid bin Velid ve öteki deneyimli komutanları 633’te Bizans’a ve İran’a karşı seferlere gönderdi. Bu seferlerde ganimet elde ederek iç kargaşalı­ğa kesin bir çözüm getirmeyi ve İslam birliğini kurmayı tasarlıyordu. Halid bin Velid komutasındaki kuvvetler Mart 634’te Irak’taki Hire kentini ele geçirerek vergiye bağladılar. Hire, Müslümanların Arabistan Yarımadası dışında aldıkları ilk yer oldu. Halid bin Velid, Bizanslılar önünde güç duruma düşen Suriye’deki kuvvetlere yar­dım için güneye indi. Hıristiyan Gassani kuvvetlerini Merc Rahit’te yendikten sonra Busra’da (eski Şam) öteki Müslüman güç­lerle birleşti. 30 Temmuz 634’te Ecnadeyn’ de Bizans ordusunu yenilgiye uğrattı. Hz. Ebubekir bu savaştan kısa süre sonra öldü. Yerine Hz. Ömer halife seçildi. Hz. Ebubekir, büyük bir bölümü savaşlar içinde geçen halifeliği sırasında yönetim ve örgütlenmeye fazla ağırlık vermedi. Bu dönemde yapmış olduğu en önemli işlerden biri Kuran’ı kitaplaştırma girişimiydi. Ha­fızların çoğunun savaşlarda ölmesi üzerine, dağınık durumdaki âyetleri ve sureleri bir­leştirmek amacıyla Hz. Muhammed’in va­hiy kâtiplerinden Zeyd bin Sabit başkanlı­ğında bir kurul oluşturdu. Kurulca bir araya getirilen Kuran metnine Mushaf adı verildi. Hz. Ebubekir Kimdir, Hz. Ebubekir’in Hayatı hakkında bilgiler aktardık.

1 yorum

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.