Hassa Nereye Bağlı

Hassa Nerede, Hassa Nereye Bağlı

Hassa, Akdeniz Bölgesi’nde, Hatay iline bağlı ilçe ve ilçe merkezi kasaba. Yüzölçü­mü 495 km2 olan Hassa ilçesi güneyde Kırıkhan, güneybatıda İskenderun, batıda Dörtyol ilçeleri, kuzeybatıda Adana, ku­zeyde Gaziantep illeri, doğuda da Suriye ile çevrilidir.

İlçe, Afrika’nın doğusundan başlayıp ku­zeyde Kahramanmaraş’a kadar uzanan çö­küntü oluğunun içinde yer alır. İlçe ala­nının büyük bölümünü kaplayan düzlük­ler batıda dağlarla sınırlanmıştır. Batı sınırı boyunca güneybatı-kuzeydoğu doğrultusun­da uzanan Amanos Dağları, yer yer 2.000 m’ye ulaşan ve zaman zaman aşan düzenli bir sıradır; ana kütlesi ise ilçe sınırları dışındadır.

İlçenin en önemli akarsuyu olan Karasu Karaçay (Karasu) birçok küçük dereyle beslenerek güneye doğru akar. Kuzey ve orta kesimdeki eşik alanda volkanik kökenli bazaltlardan oluşmuş taşlık ve kayalık bir arazi parçası yer alır. Bunlara “Hassa leçeleri” (leçe: üstünde güçlükle yürünen taşlık arazi) denir.

İlçede başlıca ekonomik etkinlik tarımdır. Başlıca ürünler üzüm, buğday, pamuk ve arpadır. Bağ üzümcülüğünden çok asma üzümcülüğünün yaygın olduğu Hassa, Ha­tay ilinde en çok üzüm yetiştirilen ilçedir (1984’te 28.321 ton). Az miktarda zey­tin, portakal ve mandalina üretimi de yapılır. Hayvancılık ikincil geçim kaynağı­dır. En çok kıl keçisi, koyun ve sığır beslenir.

Hassa’nın yerleşim tarihine ilişkin bilgi yoktur. Osmanlı denetiminin çok zayıf oldu­ğu bölgede, aşiretler Adana-Halep ve Adana-Maraş yollanm tutuyor, geçen posta ve kervanlardan haraç alıyor, hac yolunu kesi­yorlardı. Babıâli, 1865’te düzeni sağlamak amacıyla Müşir Derviş Paşa ve Cevdet Paşa komutasındaki Fırka-i Islahiye’yi bölge­ye gönderdi. Yöreyi denetimine alan Müşir Derviş Paşa burada ordugâh kurup kışla yaptırdı. Kışla çevresinde gelişen yerleşme­ye de Hassa dendi. Hassa, 19. yüzyıl sonla­rında Adana vilayetinin Cebelibereket (Os­maniye) sancağına bağlı bir kaza merkeziy­di. Cumhuriyet döneminde Cebelibereket vilayetine (il), 1933’te bu il kaldırılınca da Adana’ya bağlandı. 1939’da Dörtyol ile birlikte Türkiye’ye katılan Hatay’ın ilçesi oldu.

İlçe merkezi Hassa kasabası Kahramanma­raş ve Gaziantep’i İslâhiye üzerinden Antak­ya ve İskenderun’a bağlayan karayolu üze­rindedir. Bu yolla il merkezi Antak­ya’ya 78 km uzaklıktadır. Hassa Belediyesi 1938’de kurulmuştur. Hassa nerenin ilçesi ve Hassa tarihi hakkında bilgiler verdik.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.