Grafik Nedir

Grafik Ne Demek Mzellikleri Hakkında Bilgi , Grafik Nedir

Grafik, istatistiksel verilerin ya da değiş­kenler arasındaki fonksiyonel bağıntıların çizimsel gösterilimi demektir. Grafik, verilerin nicel davranışına ilişkin genel eğilimleri ortaya koymak açısından yararlıdır, bu nedenle öngörü işlevi de görürler. Ama yalnızca yaklaşık bir gösterilim olduklarından, doğ­ruyu yansıtmayabilirler, hatta yanıltıcı ola­bilirler.

Grafiklerde genellikle iki eksen bulunur; yatay eksen bağımsız değişkenleri, düşey eksen ise bağımlı değişkenleri gösterir. En yaygın grafik türü, kırık çizgili grafiktir. Bu tür grafiklerde bağımsız değişken genellikle zamandır ve verilere karşılık gelen noktalar ikişer ikişer birbirine bağlanarak yaklaşık bir eğri elde edilir. Satış eğilimlerindeki mevsimlik dalgalanmaları gösteren bir gra­fik bu tür grafiklere örnek olarak gösterile­bilir. Böyle bir grafikte veri noktalarının birbirine bağlanmaları da gerekmez; deney­sel fizik ve kimyada sıkça karşılaşılan grafik­lerde olduğu gibi, bu noktalar, ortadan geçen bir eğri çevresinde kümelenmiş olabilirler.

Bağımsız değişkenin zaman olmadığı du­rumlarda, kesikli (ayrık) değişken değerle­rinin birbirleriyle ilişkisi çubuk grafiklerle gösterilebilir. Örneğin çeşitli ülkelerin nü­fuslarını karşılaştırmalı olarak göstermek üzere, yan yana paralel sütunlardan (çubuk­lardan) oluşan bir grafikten yararlanılır. Böyle bir grafikte her çubuğun uzunluğu, simgelediği ülkenin nüfusuyla orantılıdır. Bir nüfusbilimci, böyle bir grafiğe bir bakış­ta, örneğin Çin’in nüfusunun, nüfus sırala­masında kendisinden sonra gelen Hindis­tan’a göre yüzde 50 daha fazla olduğunu görebilir.

Aynı bilgi dairesel bir grafik aracılığıyla parça-bütün ilişkisinden yararlanılarak da gösterilebilir. Böyle bir grafikte bir daire, her birinin merkez açısı, dolayısıyla büyük­lüğü, bütünün yüzdesiyle orantılı olan di­limlere bölünmüştür. Dilimli grafik adı verilen bu grafik türünde çubuk grafikte olduğu gibi, ülkelerin göreli nüfusları he­men. görülebilir; dilimli grafik, buna ek olarak, dünya nüfusunun dörtte birinin Çin’de yaşadığını da gösterir. Bu tür grafik­ler çoğunlukla bütçe ya da harcama ka­lemlerinin dökümünü göstermekte kulla­nılır.

Analitik geometride iki değişken arasında­ki ilişkiyi belirleyen bir fonksiyonun göste­rilmesi amacıyla yatay ekseni (apsis) ile düşey y ekseninden (ordinat) oluşan kartez­yen koordinat sisteminden yararlanılır. Bu­rada eksenler birer gerçek sayı doğrusudur, eksenlerin kesişme noktası başlangıç nokta­sı (orijin) olarak adlandırılır. Böylece bir grafik, belirli bir fonksiyonu sağlayan (x, y) noktalarının geometrik yeridir.

Çizimi en kolay olan fonksiyonlar birinci dereceden (doğrusal) fonksiyonlardır; bun­ların en yalım da y=x denklemidir. Bu denklemin grafiği başlangıç noktasından eksenlerle 45°’lik açı yaparak sol alt ve sağ üst dörtlüklerden çaprazlama geçen bir doğrudur. Parabol, hiperbol, çember ve elips, ikinci dereceden denklemlerin grafik­leri olan eğrilerdir. Bu fonksiyonların, doğ­rusal olmayan başka fonksiyonların, özellik­le de üstel fonksiyonların grafikleri kimi zaman logaritmik eksenli grafik kâğıdına çizilir. Böyle bir grafik kâğıdında eksen üzerindeki nokta değişkenin değerine değil, değişkenin logaritmasının değerine karşılık gelir. Böylece, örneğin kartezyen koordi­natlarda grafiği parabol olan bir fonksiyo­nun logaritmik koordinatlardaki grafiği bir doğru olabilir.

Bazı durumlarda kutupsal koordinat sis­temi kullanılması daha elverişli olur. Bu sistemde, noktalar, bir dizi eşmerkezli çem­ber ve bu çemberlerin ortak merkezinden geçen doğrularla belirlenir. Kartezyen ve kutupsal koordinatlar üçüncü bir değiş­kenin eklenmesiyle üç boyutlu duruma geti­rilebilir. Kartezyen koordinatlarda bu, sis­teme üçüncü bir eksenin eklenmesine karşı­lık gelir; kutupsal koordinatlar ise küresel koordinatlara dönüşür.

Grafik özellikleri hakkında bilgi verdik.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.