Felsefe Nedir Tanımı Konusu ve Özellikleri Kısaca

Felsefenin konusu ve tanımı, Felsefe nedir kısa özellikleri hakkında bilgi

Felsefe, Gerçeğin düşünce yoluyla araştırılma­sıdır. Felsefe kelimesinin temeli Yunanca­dır. (Filozof) Sevgi anlamına gelen “fiila” ile bilgi anlamına gelen sofla kelimelerin­den türemiştir.

Felsefenin çeşitli tanımları yapılmıştır. Bu tanımlardan bazıları şunlardır:

Sokrates’e göre: “Neleri bilmediğimi bilmek” anlamındadır.

Aristoteles’e göre: “Varlığın ilk prensip­lerini, ilk nedenlerini araştıran bir bilimdir.”

Epükürosçulara göre: “Akla uygun olup en büyük mutluluğu aramak”tır.

Felsefenin genel bir tanımını şöyle ya­pabiliriz: Felsefe, evreni bütün olarak kav­ramaya ve açıklamaya çalışan sistemli bir bilgidir

Felsefenin Konusu: Felsefe, evreni bütün yönleriyle açıklayan bir bilimdir. Bu tanıma göre, evrenin yapısı, oluşumu, in­san davranışları, insan bilgisi, varlık, sa­nat,toplum gibi konular felsefenin konusu içerisine girer. Felsefe genel konulara eğil­diğine göre, insan hayatında karşılaşılan tüm konular ve düşünceler felsefenin ko­nusu içerisinde düşünülür.

Felsefenin konusunu şu şekilde özet­leyebiliriz:

a)  Evrenin yapısı ve oluşumu,

b)  Metafizik

c) Ontoloji (varlık bilim)

d)  Ahlak problemi

e)  Estetik

f) Bilgi teorisi

Felsefe Ve Bilim: Bilimin konuları sınırlandığı halde, felsefede böyle bir sınır­landırma yoktur. Felsefe bilimler üzerinde bir düşünce şekildir. Bu felsefe ile bilim arasında bir bağın yokluğunu ifade etmez. Aksine felsefe ile bilim arasında sıkı bir iliş­ki vardır.

ilk çağ Grek düşünürleri aynı zamanda dönemlerinin bilim adamlarıdır. Tales, Pisagor, Demokritos birer bilim adamıdır. Felsefenin yanında fizik konularını da ele almışlardır.

Platon Akademisi’nin kapısına “Geo­metri bilmeyen içeri girmesin” levhasını as­mıştır.

Descartes, “Felsefenin ilkeleri” adlı eserinde felsefeyi kökleri metafizik, gövde­si fizik, dalları mekanik, tıp ve alhak olan bir ağaca benzetmiştir.

Rönesanstan (yeniden doğuş) sonra bilimler kendi alanlarını seçerek felsefeden ayrılmışlardır.

Felsefi Bilgi: Felsefi bilgi pozitif tabiat bilimlerinden farklı olarak sübjektif (kişisel) bir bilgidir. Onun sübjektif oluşu kişilerin ta­biata bakış açılarındaki farklılıktan kaynaklanmaktadır. Bilimlerde olduğu gibi insan düşüncesini sınırlandıran kuralların olmayı­şındandır.

Pozitif bilimler objektif (tarafsız) bilgi­lerdir Uyulması gerekli ilkeler vardır. Her bilim adamı determinizm, mekanik prensip­leri, kanunlar gibi belirleyici kurallara uy­mak zorundadır.

Felsefi Sistem: Felsefede düşünce, bir sistemi oluşturur. Filozof kendi düşün­cesine göre ele aldığı konuları bir bütünlük içerisinde inceler. Felsefi sistem’ bir filozo­fun düşüncesinin genellemesi olabileceği gibi, çağlara göre felsefeyi sistem olarak gösterebiliriz, ilkçağ felsefesi (Grek), orta­çağ felsefesi ‘(iskolastik), aydınlanma fel­sefesi gibi.

8 yorum

  1. Gözümün gördüğü nesleleri , düşünüp yorumlamak, aklarında fikirler üretmek. Kişiden kişiye farklı olgunun oluşması, felsefenin kendisidir.
    Yanlış tespit yapmışsam uyarılmaktan gurur duyarım.

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.