Eski Türk devletlerinde din ve inanış

Eski Türk devletlerinde din hakkında bilgi kısaca, eski Türk devletlerinde dini hayat konu anlatımı

ESKİ TÜRKLERDE DİNİ HAYAT

■  İlk Türk devletleri dini karakterde olmayıp daha çok siyasi bir karaktere sahipti. Bu nedenle din adamları ayrı bir sınıf oluşturmamıştır.

■  İlk Türk devletlerinde din ve inanışı üç grupta toplayabiliriz.

Tabiat Kuvvetlerine İnanma: Türkler do­ğadaki birtakım gizli güçlerin varlığına inanı­yorlardı. Dağ, tepe, vadi, ırmak, ağaç, gök, güneş, ay, yıldız, yer ve su kutsal kabul edilir ve bunlara kurbanlar sunulurdu. Nevruz Bay­ramı bu inancın uzantısıdır.

Atalar Kültü: Eski Türklerde ölmüş büyükler ve atalara ait hatıralar kutsal sayılırdı. Türk­ler babalarının ve atalarının, öldükten sonra ruhları aracılığı ile aile bireylerini korumaya devam ettiklerine inanırlar, bu nedenle de on­lara karşı duydukları minnet hissi ile atalara kurbanlar keserlerdi. En değerli kurban at idi. Atalara ait hatıralara verilen önem, mezarlara yapılan saldırıların ağır bir şekilde cezalandı­rılmasından da anlaşılmaktadır.

Gök Tanrı İnancı: Türklerin asıl ve en yay­gın dini Gök Tanrı diniydi. Orhun Yazıtları’nda “Tengri” biçiminde yer alan tanrı; insana can veren, yaşatan ve öldürendi. Ayrıca tanrı in­sanlara yol gösterir varlıklara hükmeder, on­ları cezalandırır ve mükâfatlandırırdı.

■  Eski Türk topluluklarını etkileyen bir diğer inanış da “Şamanizm” idi. Şamanizm bir din olmayıp daha çok büyü ve gizli güçlere inanma biçimindeydi. Şamanizm’de dünya­nın iyi ve kötü ruhların etkisi altında olduğu kabul ediliyordu. Ruhlar ile insanlar ara­sında bağlantıyı sağlayan kişiye “Şamarı (Kam)” deniliyordu. Şamanların görevi; iyi ruhların insanlar için yararlı işlerini sürdür­mek, kötü ruhların vereceği zararları önle­mek, ayin ve törenleri yönetmekti.

■  Türklerde kutsal kabul edilen varlıkların re­sim ve heykelleri yapılmamıştır. Tanrı son­suz bir varlık olarak görülmüş ve somutlaş- tırılmamıştır. Sadece manevi güç olarak kabul edilmiştir. Bu yüzden Eski Türklerde puta tapıcılık yoktur.

■  Din adamlarına Şaman, kam; cenaze tö­renlerine de “yuğ” adı verilmiştir. Devletin ileri gelenleri, devlet işlerinde Şamanların düşüncelerini de dikkate alırlardı.

■  Kişinin hayatta iken öldürdüğü düşman sa­yısını simgeleyen mezar taşlarına “balbal”, mezarlarına ise “kurgan” denilmiştir.

Eski Türklerde din ve inanış konusunu açıkladık.

1 yorum

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.