Balya Neresidir

Balya Nereye Bağlı, Balyanın Nüfusu

Balya, Marmara Bölgesi’nde, Balıkesir ili­ne bağlı ilçe ve ilçe merkezi kasaba. Yüzöl­çümü 952 km2 olan Balya ilçesi doğuda Merkez ilçe, güneyde İvrindi, güneybatıda Havran ilçeleri, batıda Çanakkale ili, kuzey­de Gönen, kuzeydoğuda da Manyas ilçele­riyle çevrilidir. Orta yükseklikteki dalgalı düzlüklerden oluşan ilçe topraklan orman bakımından zengin engebeli bir yapı gösterir. Güneyba­tısı Kaz Dağının uzantılanyla kaplıdır. Yü­zey şekillerini Madra Dağından doğan ve aşağı çığınnda Madra Çayı ve Kocaafşar Çayı olarak anılan Kocaçay ile Kocaafşar Çayı ve kollannın açtığı vadilerin iki yanın­da yükselen dik yamaçlar çeşitlendirir. Az yer tutan düzlükler bu vadiler boyunca uzanır. Bunlardan en önemlisi kuzeydoğu- güneybatı doğrultulu Balya O vasidir. İlçe ekonomisinde tanmm payı daha fazla­dır. Ama yüzey şekillerinin ekime yeterince elverişli olmaması ve toprakların verimsizli­ği bitkisel üretimi sınırlar. En çok buğday, arpa, mısır, nohut yetiştirilir; meyvecilik ve bağcılık yapılır. Hayvancılık ve ormancılık da halkın geçim kaynaklanndandır. İlçe merkezine 7 km uzaklıktaki Müstecap Çam­lığı orman içi dinlenme yeri yöre halkının yararlandığı başlıca mesire yerlerinden bi­ridir.

İlkçağda Misya olarak adlandmlan bölge­de yer alan yöre tarihinin Balıkesir’in^*) geçmişine koşut olduğu sanılır. İÖ 133’te Roma’ya bağlandı. 1297’de kurulan Karesi- oğullan Beyliği’ne \bağlanan yöre, 1341’de Osmanlı topraklarına katıldı. Karaaydm simli kurşun madenlerinin işletilmesi nede­niyle önem kazanan yöre 19. yüzyıl sonunda Hüdavendigâr (Bursa) Vilayetinin Karesi (Balıkesir) sancağına bağlı bir kaza olarak yönetiliyordu. 7 Temmuz 1920’de Yunan işgaline uğrayan Balya, 15 Eylül 1922’de işgalden kurtuldu. Balya kasabası, Bahkesir-Çanakkale kara­yolu üzerinde, Balıkesir’e 50 km uzaklıkta kurulmuştur. Simli kurşun madenlerindeki etkinlik 1940’a değin Balya’daki başlıca ekonomik uğraştı. Önceleri imtiyaz sahibi bir yabancı şirketin çıkardığı simli kurşun, hayvanlarla çekilen bir dekovil hattıyla Pa- lamutluk’a getirilir ve oradan da trenle Akçay’a sevk edilirdi. Balya Karaaydm simli kurşun işletmesi Osmanlı döneminin ilk grevlerinden birine sahne olması bakımın­dan özel bir önem taşır. Ocaklardaki grevler ve işçi hareketleri Cumhuriyet döneminde de sürdü. 1929 Büyük Bunalımı sırasında ocaklardaki üretim büyük ölçüde düştü. Daha sonra yeni bir şirket kurularak, hükü­metin de desteğiyle simli kurşun çıkarımı sürdürüldü. 1940’ta rezervlerin azalması ne­deniyle üretim durdurularak ocaklar kapa­tıldı. Böylece ekonomik işlevini önemli öl­çüde yitiren kasaba giderek sönükleşti. Balya Belediyesi 1898’de kurulmuştur.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.