Avrupa Günü İle İlgili Yazı

5 Mayıs Avrupa Günü hakkında yazılar, Avrupa Günü ile ilgili yazı

Avrupa Günü

(5 Mayıs)

Avrupa, hem bir kıtanın hem de uygarlığın adıdır, İnsan hak­ları, eşitlik düşüncesi ve demokrasi ilk olarak bu kıta üzerinde orta­ya çıktı. Endüstri hareketi bu kıtadaki ülkelerde doğup dünyaya yayıldı.

Avrupa Birliği’ni kurma düşüncesini ilk olarak Avusturyalı bir devlet adamı ortaya attı. Bu düşünceyi Birleşmiş Milletler Örgütü ele aldı. O sıraaa II, Dünya Savaşı hazırlıklarını sürdüren Almanya bu girişimleri engelledi. II. Dünya Savaşı sonunda Avrupa yandı yıkıldı, kana bulandı. Köyler, kasabalar, şehirler yakılıp yıkıldı. Ül­keler neredeyse yok oldu.

II. Dünya Savaşı sonrası Avrupa Birliği çalışmalarına yeniden başlandı. 1948 yılında Fransa, İngiltere, Belçika, Hollanda ve Lüksemburg dış işleri bakanları bir araya geldiler. On sekiz üyeden oluşan bir komite kurdular. Bu komite Avrupa Konseyinin kuruluş hazırlıklarına başlayıp tamamladı. 5 Mayıs 1949 tarihinde Fransa, İngiltere, Belçika, Hollanda, Lüksemburg, Danimarka, İrlanda, İs­veç, İtalya başbakanları Avrupa Konseyi’nin statüsünü imzaladı­lar. Daha sonra Türkiye, Yunanistan, izlanda, Federal Almanya, Avusturya, İsveç, Kıbrıs, Malta ve İspanya, Avrupa Konseyi’nin üyesi oldular,

Avrupa Konseyi’nin merkezi, Fransa’nın Strazburg şehrinde- dir. 5 Mayıs 1949 tarihi, Avrupa Konseyi’nin kuruluş günüdür. 5 Mayıs günü, Avrupa Konseyi’ne üye ülkelerde Avrupa Günü ola­rak kutlanır,

Avrupa Konseyi’nin kuruluş amaçları şunlardır:

1. Avrupa Konseyi’ne üye ülkelerde demokrasinin yerleşme­sini ve yaşamasını sağlamak

2. Kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak, geliştirmek

3. Hukukun üstünlüğü ilkesini gerçekleştirmek

4. Üye ülkelerin ekonomik yönden gelişmelerine yardım ve katkıda bulunmak

5. Üye ülkelerin sosyal, kültürel bakımdan üstün bir düzeye ulaşmasını sağlamak

Avrupa Konseyi’nin organları ve görevleri şunlardır:

1. Bakanlar Komitesi: Üye ülkelerin dış işleri bakanlıklarından oluşur, Kuruluşun en yüksek organıdır,

2. Danışma Asamblesi: Üye ülkelerden gelen milletvekillerin­den oluşur,

3. Sekreterya: Genel sekreter ve genel sekreter yardımcısın­dan oluşur,

AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ

Avrupa Konseyi üyeleri, 4 Kasım 1950 tarihinde Avrupa insan Hakları Sözleşmesi’ni imzaladılar. Sözleşme, insan Hakları Evrensel Bildirisi’nde yazılı hakların gerçekleşmesi için Avrupa ülkelerinin or­tak çalışma yapmalarını öngörmektedir.

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin belli maddeleri şunlardır:

1. Avrupa Konseyi’ne üye ülkeler, yurttaşlarına, İnsan Hakları Bildirisi’nde yazılı hakları tanır.

2. Herkesin yaşama hakkı yasa ile güvence altındadır.

3. insana işkence edilemez, insan onurunu kırıcı davranışlar­da bulunmak yasaktır.

4. Hiç kimse köle ve kul gibi çalıştırılamaz.

5. Herkes özgürlük ve güvenlik hakkına sahiptir.

6. Yargılama açıktır. Kişi savunma hakkına sahiptir.

7. Hiç kimse yasada yazılı olmayan bir suçtan dolayı ceza- landırılamaz.

8. Herkes aile yaşamına, konut dokunulmazlığına ve haber­leşmeye saygılıdır.

9. Her kişi düşünce ve inanç özgürlüğüne sahiptir.

10. Kişilerin düşündüğünü anlatma ve açıklama hakkı vardır.

11. Herkes güvenliği bozmayan toplantılara katılır. Sendika ve dernek kurabilir.

12. Evlenme çağına gelen erkek ve kadın aile kurma hakkına sahiptir,

13. Bu sözleşmede belirlenen hakların kullanımı engellene­mez.

14. Sözleşmede sayılan haklar; cins, soy, renk, din, dil, inanç ayrımı yapılmaksızın tanınmıştır.

15. Savaş zamanında ve ulusun varlığı tehlikeye düştüğünde bu haklar kısıtlanır.

Sıralanan bu hakların korunması amacıyla Avrupa İnsan Hakla­rı Divanı kurulmuştur. Sözleşmede tanınan haklara aykırı hareket edildiğinde Avrupa insan Hakları Divanı’na başvurma hakları vardır.

5 Mayıs’ta Avrupa Günü kutlaması, okullarda insan haklarına vurgular yapılarak kutlanır. Okularımızda “Avrupa insan Hakları Sözleşmesi” okunur. Okul panolarına insan hakları, çevrecilik, kül­türel alışverişi anlatan resim ve yazılar asılır.

Avrupa Günü ile ilgili yazı hakkında sorularınızı ve yorumlarınızı aşağıdan hemen yazabilirsiniz…

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.