Anatomi Nedir

Anatomi Ne Demek, Anatomi Nedir Hakkında Bilgi

Anatomi (Yunanca anatome: “keserek par­çalara ayırmak”), biyolojinin, canlıların bi­çimini ve yapısını inceleyen dalı. Bugün aynı anlamda kullanılan “diseksiyon” sözcü­ğü, tıp öğrencilerinin kadavra üstünde yap­tıkları pratik incelemeleri tanımlarken, “anatomi” terimi de vücut yapısını belirt­mek için kullanılır.

16. yüzyılda yaşamış olan ünlü hekim Andreas Vesalius, De humani corporis fabrica libri şeptem (1543; İnsan Vücudu­nun Yapısı Üzerine Yedi Kitap) adlı yapı­tında, vücut yapılarının konumu ve araların­daki ilişkiler üzerine önemli açıklamalar yapmıştı. Böylece, biyolojinin morfoloji olarak tanımlanan ve pratikte anatomi ile hemen hemen eş anlamlı olan dalı ortaya çıktı. Morfoloji, organizma bölümlerinin biçim ve işleyişlerini evrimsel ilişkiler, işlev­ler ve gelişim gibi temel ilkeler açısından açıklarken, anatomi yalnızca bunların yapı­larının tanımlanmasını kapsar. Canlıların yaşamsal etkinlikleri genellikle yapısal özel­likleriyle biçimlenip sınırlandığı için, anato­mi temel bir bilim dalı olarak kabul edil­mektedir.

Makroskopik anatomi, çıplak gözle ya da basit bir merceğin düşük büyütmesiyle or­ganların morfolojilerinin incelenmesidir. Yapıların mikroskopla büyütülerek araştı­rılmasına dayanan mikroskopik anatomi ise hücre düzeyinde yapıldığında “sitoloji”, doku düzeyinde yapıldığında da “histoloji” adını alır.

Gelişim anatomisi ya da embriyoloji ola­rak bilinen alan, organizmanın gelişimini ve farklılaşmasını, döllenmiş yumurtadan do­ğuma değin olan süreç içerisinde inceler. Doğumdan önceki ve sonraki gelişme aşa­malarının her ikisine birden “ontogeni” adı verilir. Darwin’in evrim kuramını geliştirir­ken büyük ölçüde yararlandığı karşılaştır­malı anatomi ise, insanın ve çeşitli hayvan­ların vücut yapılarını ve benzer özelliklerini karşılaştırarak incelemeye dayanan bir yön­temdir.

Anatomi çalışması öncelikle morfolojik özelliklerin araştırılmasına dayanmakla bir­likte, vücut yapılarının daha bütünsel ola­rak anlaşılabilmesi için organlar ve işlevleri arasındaki yakın ilişkinin göz önüne alınma­sı gerekir. Bu bakımdan, anatomi eğitimi ve çalışmasında çeşitli yöntemler benimsen­miştir. Örneğin sistematik anatomi, vücu­du, birbirinden bir ölçüde bağımsız çalışan dolaşım, sindirim gibi çeşitli sistemlere ayı­rarak inceler. Bölgesel anatomi, vücudun baş, boyun gibi çeşitli bölümleri arasındaki yapısal ilişkileri araştıran bir yöntemdir. Son yıllarda gelişme göstererek klinik kulla­nıma giren tomografi gibi” yeni radyolojik araştırma ve tarama yöntemleri, insan vü­cudundaki anatomik ilişkilerin önemini ye­niden gündeme getirmiştir. Bu nedenle bölgesel anatomi çalışması, kesit anatomisi ve yüzey anatomisi gibi yeni alanları da kapsamına almıştır.

Uygulamalı anatomi, belirli klinik alanlar­daki ya da uzmanlıklardaki uygulamalarda anatomi bilgisinden yararlanmaya yönelik çeşitli yöntemleri içerir. Bunlardan en önemlileri radyolojik anatomi, cerrahi ana­tomi ve yaşayan ya da ölü bir canlıdan alınan parça ve dokuların klinik tanı ama­cıyla incelenmesine dayanan patolojik ana­tomidir.

2 yorum

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.