Amedi Kalemi Nedir

Amedi Kalemi Nedir

Amedi Kalemi, Osmanlı Devleti’nde Divan-ı Hümayun kalemlerinden biridir.

Divan-ı Hümayun’a bağlı dört kalemden biri (öbürleri Beylik, Rüus ve Tahvil kalem­leri) olan Amedi Kalemi’nin amirine amediyi Divan-ı Hümayun ya da amedci denirdi. Amedi Kalemi reisülküttabın sadrazam adı­na yazması gereken resmi yazılan hazırlar­dı. Yabancı elçilerin reisülküttabla yaptıkla­rı görüşmelerin tutanakları burada tutulur­du. Kalemin önemli bir görevi de, Divan-ı Hümayun’dan yapılan dirlik tevcihlerine ilişkin harc-ı aklâmı (kalem harçları) topla­maktı. Adı da, bu toplama işlemiyle ilgili olarak, belgelere “amed” (geldi, tahsil olun­du) işaretinin konmasından ileri geliyordu. Yabancı hükümet başkanlarına gönderile­cek mektupları yazmak, siyasal, askeri, ticari antlaşmaların kapsamlarını tasarı ola­rak hazırlamak, protokolleri düzenlemek, yabancı elçi, konsolos ve tüccarların başvu­rularını cevaplandırmak, dış ülkelerdeki Os­manlı elçilerinden gelen şifreleri çözmek ve bütün bunlara ilişkin bir arşiv tutmak da Amedi Kalemi’nin görevlerindendi.

1840’ta Bâbıâli düzenine geçildiğinde, sa­rayla sadaretin ilişkileri Amedi Kalemi aracılığıyla yürütülmeye başladı. O zamana değin reisülküttabın, dolayısıyla da sadraza­mın bir maiyet memuru durumundaki amedci de “Bâbıâli ricali” denen büyük bürokratlar arasına girdi; Heyet-i Vükela (bakanlar kurulu) toplantı tutanaklarını ya­zan sekreter oldu. Ayrıca Bâbıâli’ye gelen hatt-ı hümayunları okur, verilen kararları mazbata haline sokardı.

Amedi Odası ya da Kalemi, Bâbıâli’nin en seçkin ve saygın bürosu, aynı zamanda da eski Enderun’un işlevini gören bir okuldu. Aydın ve yetenekli gençlerle Sadaret Mektubi Kalemi’nde dikkati çeken kâtipler, bu kaleme alınarak yetiştirilirdi. Tanzimat dö­neminin birçok devlet adamı, ilk deneyim­lerini bu kalemde kazanarak yükselmiş­lerdi.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.